Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(S) - Захтев за издавање дозволе/методе полетања (једрилица);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(S) - Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења (једрилица);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(S) - Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата (једрилица);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(S) - Захтев за издавање/продужење/обнову/проширење сертификата испитивача (једрилица);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(S) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата (једрилица);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-006(S) - Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења (једрилица);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-007(S) - Захтев за издавање ауторизације пилота ученика(једрилица);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) - Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача (једрилица);
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу (једрилица);
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1;
 15. ДЦВ-PEL-ОБ 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-Н103 - Извештај са провере;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. EASA Form 143 issue 1 - Потврда о праву на обучавање.

Испити

  Теоријски испити :
   
  Практични испити - Обрасци :
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) - Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.