Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Правилник

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ВТО КЛ (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 25/17).

Обрасци

 1. ДЦВ-CNS-OБ-001 - Захтев за издавање/измену потврде о праву на обучавање ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 2. ДЦВ-CNS-OБ-002 - Захтев за полагање испита за стицање дозволе ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 3. ДЦВ-CNS-OБ-003 - Захтев за издавање дозволе/уписа овлашћења/овлашћења инструктора ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 4. ДЦВ-CNS-OБ-004 - Захтев за продужење/обнову рока важења овлашћења ваздухопловно-техничког особља контроле летења;
 5. ДЦВ-CNS-OБ-005 - Захтев за издавање/продужење рока важења ауторизације испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.

Испити

  Испитивачи :
  • ДЦВ-ЦНС-ОБ-007 - Списак ауторизованих испитивача ваздухопловно-техничког особља контроле летења.
   
  Испитна питања :