Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Одредбом члана 61. Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије трагање за ваздухопловом и спасавање лица је дефинисано као систем мера и поступака који се предузимају да би се пронашло место удеса ваздухоплова, спасила лица која су повређена у удесу или која је удес довео у опасност, пружила им се прва медицинска помоћ и она збринула на безбедно место. 

Систем трагања за ваздухопловом и спасавање лица организује и њиме управља Директорат, преко спасилачко-координационог центра, у складу са Правилником о пружању услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица и релевантним међународним документима из ове области.

Сектор за трагање и спасавање предлаже програме обуке,  организовање вежби, као и националне планове за трагање и спасавање за оперативно спровођење трагања и спасавања, а на основу Закона и стандарда и препоручене праксе из ICAO- Анекса 12. Чикашке конвенције и IAMSAR приручника.

 • „Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 96/15 и 40/16)“

Послови Сектора за трагање и спасавање:

 • Планирања,  предлагања, организовања  система и анализа стања  у области пружања  услуге  трагања  и  спасавања  у цивилном ваздухопловству и извештавање о наведеном;
 • Комуникације, кооперације и координације са овлашћеним представницима државних органа и других  субјеката  надлежних  за  пружање  услуге  трагања  и  спасавања  у  цивилном ваздухопловству;
 • Сарадње са међународним организацијама цивилног ваздухопловства у области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, cарадња са службама трагања и спасавања суседних земаља;
 • Предлагања  програма,  докумената,  оперативних  процедура,  мера  и  поступака  у  области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, као и послови израде предлога Плана и програма организовања пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Надзора  над  Спасилачко  координационим  центром  и  другим  учесницима  и  субјектима  у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Планирања,  предлагања,  организовања обука, стручног оспособљавања људства, као и оцене вежби  у  области  пружања  услуге  трагања  и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Организовања  Спасилачко координационог центрa
   

Послови Спасилачко координационог центра:

 • Пружање услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица 24 сата дневно у дефинисаној области трагања и спасавања у Републици Србији (дежурство у СКЦ) у складу са одредбама Закона о ваздушном саобраћају, домаћим прописима, међународним стандардима и препорученом праксом;
 • Оперативне комуникације, кооперације и координације са ангажованим учесницима који имају споразум о сарадњи са Директоратом у области пружања услуге трагања и спасавања, као и са другим субјектима који учествују у систему трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. Сарадња са спасилачко-координационим центрима суседних земаља, као и оперативне сарадње са међународним организацијама у области пружања услуге трагања ис пасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Предлагање и реализација вежби и обука, и стручног оспособљавања људства ангажованог у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Ажурирања националне и међународне базе радио предајника 406 МHz;
 • Подношење извештаја о активностима и догађајима у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству

О законским и подзаконским актима који регулишу Сектор за трагање и спасавање - детаљније у Прописима