Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ATCO) - Захтев за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења (ATCO), овлашћења, додатних и посебних овлашћења;
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ATCO) - Захтев за издавање дупликата дозволе контролора летења/студента контролора летења;
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-50 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-006 - Захтев за признавање и замену дозвола и признавање обука;
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-043 - Захтев за издавање привремене ауторизације OJTI, ASSE;
 6. Захтев за исплату накнаде за спроведену процену стручности контролора летења.

Процедуре

 1. Процедура издавања привремене ауторизације OJT инструктора или процењивача;
 2. Процедура подношења приговора и жалбе;
 3. Процедура признавања и замене дозвола студента (контролора летења) и признавања обука;
 4. Процедура за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења (АТСО), овлашћења, додатних и посебних овлашћења;
 5. Процедура за суспензију коришћења и стављања ван снаге дозволе, овлашћења у дозволи ваздухопловног особља и ауторизација/сертификата.

Упутства

 1. Упутство о издавању дозволе студента контролора летења, контролора летења и управни поступак.

ЕУ прописи

 1. Уредба (EЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета од 20. фебруара 2008. о заједничким правилима у области цивилног ваздухопловства и успостављању Европске агенције за ваздухопловну безбедност, која поништава Директиву Савета  91/670/EEЗ, Уредбу (EК) бр 1592/2002 и Директиву 2004/36/EC;
 2. Уредба (EЗ) бр 1108/2009 Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. која мења и допуњава Уредбу (EЗ) бр 216/2008 у области аеродрома, управљања ваздушним саобраћајем и услуга у ваздушној пловидби и поништава Директиву  2006/23/EЗ;
 3. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године о утврђивању техничких захтева и управних поступака који се односе на дозволе контролора летења и сертификате у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета, о изменама и допунама Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр. 923/2012 и престанку важења Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 805/2011;
 4. Правила једноставног приступа за лиценцирање контролора летења и сертификацију (Уредба (ЕУ) 2015/340) дец. 2019. (Амандмани 1,2,3).

EASA Амандмани

 1. Део ATCO - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15);
 2. Део ATCO.AR - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15);
 3. Део ATCO.OR - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15);
 4. AMC&GM на Део ATCO - Издање 1, Амандман 2 (Одлука 2019/004/R, Примена 20/2/19);
 5. AMC на Део ATCO - Издање 1, Амандман 3 (Одлука 2019/023/R, Примена 2/1/20).

Правилници

 1. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 3. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15);
 4. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 18/16);
 5. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 71/17).