Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Група за ваздухопловну медицину

 
Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере.
У Групи за ваздухопловну медицину обављају се нормативно-правни, управно-надзорни и студијско-аналитички послови који се односе на област ваздухопловне медицине у смислу:
 • Праћења стандарда, препорука и других прописа међународних организација у области ваздухопловне медицине;
 • Утврђивања здравствених критеријума за ваздухопловно особље;процене здравствене способности ваздухопловног особља;
 • Издавања потврде о праву на испитивање здравствене способности здравственим установама и лекарима;
 • Вршења инспекцијског надзора и периодичне провере овлашћених здравствених установа и лекара;
 • Процене персоналних медицинских извештаја;
 • Издавања лекарских уверења и иницијално доношење ограничења, одступања, изузећа, суспензије;
 • Контроле процеса едукације овлашћених лекара из ваздухопловне медицине;
 • Сарадње са медицинским службама ваздухопловних власти других држава, укључујући и друге међународне организације из области ваздухопловне медицине,као и са надлежним службама Министарства здравља у обезбеђивању примене домаћих медицинских и санитарних стандарда;

Правилници

 
1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља, („Службени гласник РС“, број 60/19 од 28. августа 2019. године) заснован на:
 • Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 03. новембра 2011;
 • Уредби Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012.г. (којом се врши допуна и измена прописа број 1178/2011 који дефинише техничке захтеве и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље);
 • Уредби Комисије (EU) 2019/27 од 19.децембра 2018;
 • Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part MED (на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса, на основу Одлуке 2019/002/R од 28. јануара 2019. https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20ED%20Decision%202019-002-R.pdf.
 
2. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/15, 18/16 и 71/17) заснован на:
 • Уредби Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године;
 • Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part ATCO.MED(на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса).
 
3. ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards and recommended practice