Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(B) - Захтев за издавање дозволе/овлашћења;
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(B) - Захтев за проширење групе/класе (балон);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(B) - Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата (балон);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(B) - Захтев за издавање/продужење/проширење сертификата испитивача (балон);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(B) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (балон);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-006(B) - Захтев за уклањање ограничења (балон);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-007(B) - Захтев за издавање ауторизације пилота ученика (балон);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-501(B) - Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота балона;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-502(B) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота балона;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-502I(B) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота балона;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-504(B) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача;
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-506(B) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота балона у PART-FCL дозволу (балона);
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-507(B) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота балона стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1;
 15. ДЦВ-PEL-ОБ 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N501(B) - Захтев за стицање  потврде о праву на обучавање центра за обуку (балони);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N503(B) - Извештај са провере;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. EASA Form 143 issue 1 - Потврда о праву на обучавање.

Испити

  Теоријски испити :
   
  Практични испити - Обрасци :
  • ДЦВ-PEL-ОБ-503(B) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота балона;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-503I(B) - Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-503E(B) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.