Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.07.2018 13:40:34

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 

Обрасци

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-1(КЛ) Захтев за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења (atco), овлашћења, додатних и посебних овлашћења
 2. ДЦВ-КЛ-ОБ-002 Захтев за издавање, продужење, измену ауторизације испитивача стручне оспособљености контролора летења
 3. ДЦВ-КЛ-ОБ-006 Захтев за признавање и замену дозвола и признавање обука
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-043 Захтев за издавање привремене ауторизације OJTI, ASSE

Процедуре

 1. ДЦВ-КЛ-ПР-002 Процедура издавања привремене ауторизације OJT инструктора или процењивача
 2. ДЦВ-КЛ-ПР-005 Процедура издавања ауторизације испитивача стручне оспособљености контролора летења
 3. ДЦВ-КЛ-ПР-008 Процедура подношења жалбе
 4. ДЦВ-КЛ-ПР-009 Процедура признавања и замене дозвола студента (контролора летења) и признавања обука
 5. Процедура за издавање/продужење/обнову дозволе/овлашћења/додатних/посебних овлашћења контролора летења
 6. Процедура за суспензију коришћења и стављања ван снаге дозволе, овлашћења у дозволи ваздухопловног особља и ауторизација/сертификата

Упутства

 1. ДЦВ-КЛ-УП-001 Упутство о издавању дозволе студента контролора летења, контролора летења и управни поступак

ЕУ прописи

 1. Уредба (EЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета од 20. фебруара 2008. о заједничким правилима у области цивилног ваздухопловства и успостављању Европске агенције за ваздухопловну безбедност, која поништава Директиву Савета  91/670/EEЗ, Уредбу (EК) бр 1592/2002 и Директиву 2004/36/EC
 2. Уредба (EЗ) бр 1108/2009 Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. која мења и допуњава Уредбу (EЗ) бр 216/2008 у области аеродрома, управљања ваздушним саобраћајем и услуга у ваздушној пловидби и поништава Директиву  2006/23/EЗ
 3. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године о утврђивању техничких захтева и управних поступака који се односе на дозволе контролора летења и сертификате у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета, о изменама и допунама Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр. 923/2012 и престанку важења Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 805/2011
 4. Консолидована верзија Спроведбених правила о дозволама контролора летења и сертификатима и припадајућих прихватљивих начина усаглашавања и Упутстава, укључујући садржај ATCO почетне обуке и припадајуће AMC и GM

Правилници

 1. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15);
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 18/16);
 4. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 71/17);

Списак испитивача и процењивача

 1. Списак ималаца посебног овлашћења процењивача
 2. Списак ималаца ауторизације испитивача стручне оспособљености контролора летења
 3. Образац захтева за исплату накнаде