Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Упуства

 1. ДЦВ-АДР-УП-001 - Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому;
 2. ДЦВ-АДР-УП-002 - Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије.

Захтеви

 1. ДЦВ-АДР-ОБ-001 - Писмо о намерама;
 2. ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома;
 3. ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање;
 4. ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја;
 5. ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника;
 6. ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома.

Прилози

 1. Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви);
 2. Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви;
 3. Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 2).
Важна напомена:
 • Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу;
 • За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader.