Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Државни акциони план за смањење емисија CО2 у ваздушном саобраћају
 
Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO) покренула је 2010. године иницијативу под називом Државни акциони план за смањење емисија ЦО2 у ваздушном саобраћају (State Action Plan), којом је исказана намера за предузимање акција за смањење емисија угљен-диоксида из ваздушног саобраћаја. 
 
У овом документу дефинишу се планови и програми једне државе за смањење емисија штетних гасова у ваздушном саобраћају. Акциони план пише се на добровољној основи и предаје се Међународној организацији цивилног ваздухопловства – ICAO, која има задатак да податке из свих акционих планова искористи за испуњавање циљева садржаних у Резолуцијама А37-19, А38-18 и А39-2. 
Република Србија је свој први Акциони план доставила 2012. године, чинећи то међу првих 30 држава на свету.
Најновија верзија Акционог плана Републике Србије, може се наћи на линку:  
 
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)
 
Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO) је на 39. седници Генералне скупштине 2016. године, усвојила Резолуцију којом је успостављена прва глобална шема за смањење емисија CO2 у цивилном ваздухопловству – CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). 
 
Исте године, генерални директори цивилних ваздухопловних власти држава чланица ECAC (Европска конференција цивилног ваздухопловства), потписали су Братиславску декларацију 2016. године, којом је истакнута намера европских држава да учествују у шеми CORSIA од самог почетка. Међу државама потписницама Братиславске декларације била је и Република Србија, која је тада званично објавила своје добровољно учешће у CORSIA шеми. 
 
Пројекат CORSIA се спроводи кроз следеће фазе:
1. Пилот фаза – од 2021. до 2023. године;
2. Прва фаза – од 2023. до 2026. године;
3. Друга фаза – од 2027. до 2035. године.
Више информација о шеми CORSIA и о начину њеног функционисања, може се наћи на линку
 
Учешће Директората у европској радној групи за ваздухопловство и животну средину (EAEG)
 
Представници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије су активни чланови проширене европске радне групе ECAC-а за авијацију и животну средину (European Aviation and Environment Group) чији су основни циљеви подршка државама чланицама у примени Братиславске декларације, европски допринос шеми CORSIA, европски допринос раду CAEP (Committee on Aviation Environmental Protection), као и подршка државама чланицама ECAC у изради Акционих планова за редукцију емисија CO2 у ваздушном саобраћају. 
 
Закон о климатским променама
 
Закон о климатским променама којим је успостављен систем за смањење емисије гасова стаклене баште у Републици Србији, ступио је на снагу у марту 2021. године. Закон испуњава обавезе из Оквирне конвенције УН и Париског споразума и усклађује домаће законодавство са регулативом Европске уније. У складу са законом, авио оператери су у обавези да врше мониторинг штетних гасова које њихови ваздухоплови емитују, и да верификован извештај о тим подацима достављају надлежном органу. Комплетан Закон се може наћи на линку