Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Летачко особље - Једрилице (PART-FCL)

 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(S) Захтев за издавање дозволе/методе полетања;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(S) Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(S) Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4(S) Захтев за издавање/продужење/обнову/проширење сертификата испитивача (једрилица);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-5(S) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-6(S) Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-7(S) Захтев за издавање ауторизације пилота ученика;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу;
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1.

Правилници, Упутства, Инструкције и Оперативна обавештења

 1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 2. Прихватљиви начини усаглашавања;
 3. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених дозвола пилота једрилице;
 4. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења;
 5. Кратaк преглед услова за лиценцирање пилота једрилица;
 6. OAM-01-2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Семинар за испитиваце;
 9. OAM-02-2018 - Потврда о обнови овлашћења;
 10. OAM-03-2018 - Најава курса-Овлашћени ценлри за обуку пилота, кабинског особља, падобранаца и ваздухопловних диспечера;
 11. OAM-04-2018 - Безбедно корисцење ваздусногпростора;
 12. OAM-05-2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;
 13. OAM-06-2018 - Промене у вези организације и спровођења обука PBN поступака.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ- N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N403(S)- Извештај са провере;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. EASA Form 143 issue 1 Потврда о праву на обучавање.

Испити

Теоријски испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2019. години;
 2. Упуство за полаганје теоријских испита;
 3. Ваздухопловни прописи;
 4. Опште познавање ваздухоплова;
 5. Перформансе и планирање лета;
 6. Људске могућности;
 7. Метеорологија;
 8. Навигација;
 9. Оперативне процедуре;
 10. Теорија летења;
 11. Комуникације.

Практични испити - Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.

Испитивачи

 1. Листа овлашћених испитивача.