Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Ваздухопловно - техничке делатности састоје се од пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме.
 
Ваздухопловно - техничке организације уписују се у евиденцију коју води Директорат, који прописује и Захтеве (стандарде), процедуре, поступке и обрасце за сертификацију, континуални надзор, као и садржину и начин вођења евиденције.
 
Дозволу за обављање ваздухопловно - техничке делатности издаје Директорат на неодређено време, привредном друштву, другом правном лицу, органу државне управе или предузетнику који има простор за обављање делатности, средства за рад, одговарајуће особље, приручник за обављање делатности и испуњава друге услове које пропише Директорат.укључивши достигнути ниво безбедности.

  1. Образац 2 - Захтев за одобрење организације;
  2. Образац 4 - Захтев за прихватање одговорног руководећег особља;
  3. CAD-AIR-OB-U035 - Захтев за одобрење организације за производњу;
  4. CAD-AIR-OB-U036 - Захтев за одобрење организације за пројектовање.