Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Registar vazduhoplova

 1. CAD-AIR-OB-U001 - Zahtev za rezervaciju registarske oznake;
 2. CAD-AIR-OB-U002 - Zahtev za upis vazduhoplova u Registar ili Evidenciju;
 3. CAD-AIR-OB-U003 - Zahtev za upis bespilotnih letelica u Evidenciju vazduhoplova;
 4. CAD-AIR-OB-U004 - Zahtev za brisanje podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova;
 5. CAD-AIR-OB-U005 - Zahtev za promenu podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova;
 6. CAD-AIR-OB-U006 - Zahtev za izdavanje Izvoda iz Registra vazduhoplova ili Evidencije vazduhoplova;
 7. CAD-AIR-OB-U038 - Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti radi upisa stranog fizičkog ili pravnog lica u vlasničko-korisnički list Registra vazduhoplova.

Plovidbenost

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova (osim balona);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Zahtev za proveru plovidbenosti balona;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Obaveštenje o izdavanju ili produženju Potvrde o proveri plovidbenosti;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Zahtev za izdavanje potvrde plovidbenosti vazduhoplova za izvoz;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti vazduhoplova na osnovu preporuke;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Lista usklađenosti sa Delom 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Zahtev za izdavanje potvrde o buci;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Zahtev za odobrenje Programa održavanja vazduhoplova;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Zahtev za izuzeće;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Zahtev za određivanje koda za predajnik za određivanje mesta nesreće;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Zahtev za određivanje koda za transponder sekundarnog nadzornog radara;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Zahtev za prihvatanje letačkog priručnika;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Zahtev za prihvatanje ili odobrenje izmene ili popravke;
 15. CAD-AIR-OB-U041 - Zahtev za izdavnje potvrde o tipu;
 16. CAD-AIR-OB-U042 - Zahtev za priznavanje potvrde o tipu;  
 17. Obrazac 21 - Zahtev za izdavanje Dozvole za let;
 18. Obrazac 18B - Odobrenje uslova leta.

Organizacije

 1. Obrazac 2 - Zahtev za odobrenje organizacije;
 2. Obrazac 4 - Zahtev za prihvatanje odgovornog rukovodećeg osoblja;
 3. CAD-AIR-OB-U035 - Zahtev za odobrenje organizacije za proizvodnju;
 4. CAD-AIR-OB-U036 - Zahtev za odobrenje organizacije za projektovanje.