Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Odredbom člana 61. Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije traganje za vazduhoplovom i spasavanje lica je definisano kao sistem mera i postupaka koji se preduzimaju da bi se pronašlo mesto udesa vazduhoplova, spasila lica koja su povređena u udesu ili koja je udes doveo u opasnost, pružila im se prva medicinska pomoć i ona zbrinula na bezbedno mesto. 

Sistem traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica organizuje i njime upravlja Direktorat, preko spasilačko-koordinacionog centra, u skladu sa Pravilnikom o pružanju usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica i relevantnim međunarodnim dokumentima iz ove oblasti.

Sektor za traganje i spasavanje predlaže programe obuke,  organizovanje vežbi, kao i nacionalne planove za traganje i spasavanje za operativno sprovođenje traganja i spasavanja, a na osnovu Zakona i standarda i preporučene prakse iz ICAO- Aneksa 12. Čikaške konvencije i IAMSAR priručnika.

 • „Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 96/15 i 40/16)“

Poslovi Sektora za traganje i spasavanje:

 • Planiranja,  predlaganja, organizovanja  sistema i analiza stanja  u oblasti pružanja  usluge  traganja  i  spasavanja  u civilnom vazduhoplovstvu i izveštavanje o navedenom;
 • Komunikacije, kooperacije i koordinacije sa ovlašćenim predstavnicima državnih organa i drugih  subjekata  nadležnih  za  pružanje  usluge  traganja  i  spasavanja  u  civilnom vazduhoplovstvu;
 • Saradnje sa međunarodnim organizacijama civilnog vazduhoplovstva u oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, caradnja sa službama traganja i spasavanja susednih zemalja;
 • Predlaganja  programa,  dokumenata,  operativnih  procedura,  mera  i  postupaka  u  oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, kao i poslovi izrade predloga Plana i programa organizovanja pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Nadzora  nad  Spasilačko  koordinacionim  centrom  i  drugim  učesnicima  i  subjektima  u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Planiranja,  predlaganja,  organizovanja obuka, stručnog osposobljavanja ljudstva, kao i ocene vežbi  u  oblasti  pružanja  usluge  traganja  i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Organizovanja  Spasilačko koordinacionog centra
   

Poslovi Spasilačko koordinacionog centra:

 • Pružanje usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica 24 sata dnevno u definisanoj oblasti traganja i spasavanja u Republici Srbiji (dežurstvo u SKC) u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju, domaćim propisima, međunarodnim standardima i preporučenom praksom;
 • Operativne komunikacije, kooperacije i koordinacije sa angažovanim učesnicima koji imaju sporazum o saradnji sa Direktoratom u oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja, kao i sa drugim subjektima koji učestvuju u sistemu traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu. Saradnja sa spasilačko-koordinacionim centrima susednih zemalja, kao i operativne saradnje sa međunarodnim organizacijama u oblasti pružanja usluge traganja is pasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Predlaganje i realizacija vežbi i obuka, i stručnog osposobljavanja ljudstva angažovanog u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Ažuriranja nacionalne i međunarodne baze radio predajnika 406 MHz;
 • Podnošenje izveštaja o aktivnostima i događajima u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu

O zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu Sektor za traganje i spasavanje - detaljnije u Propisima