Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.07.2018 13:22:53

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 
Вести са сајта

AKТУЕЛНОСТИ
04.04.2018.

Србија учествовала у вежби ЕАССС18-АТМ Coordination/Cyber Exercise

Вежба ЕАССС18-АТМ Coordination/Cyber Exercise у организацији EUROCONTROL EACCC је одржана као desk-top вежба у EUROCONTROL у Бриселу 13. и 14. 03. 2018. године. Симулирана кризна ситуација је била сајбер напад на АТМ. Вежби је присуствовало пет земаља које су по сценарију биле под директним утицајем кризне ситуације  (Бугарска, Србија, Црна Гора, Италија и Холандија) и 13 земаља под посредним утицајем кризне ситуације (Норвешка, Финска, Шведска, Данска, Исланд, Швајцарска, Мађарска, Шпанија, Пољска, Словачка, Молдавија, Малта и Израел). 

У делегацији Србије на вежби су били представник ДЦВ Љиљана Савић као заменик SFP (State Focal Point) и представници SMATSA доо: Михаило Поповић – шеф смене АСС,  Дејан Печенковић – FMP и Марко Џида – специјалиста за IT мреже. 

Србија је у припремном периоду доставила свој сценарио сачињен на основу припрема и консултација са SMATSA АТМ, ваздухопловном индустријом и РАТЕЛ-ом који има функцију националног CERT (Computer Emergencу Responsе Team). Сценарио је био усаглашен и са АЦВ Црне Горе с обзиром да смо због акција заједничког ANS провајдера морали имати усаглашене националне сценарије. Припремом вежбе на националном нивоу и координацијом са организаторима руководила је Љ. Савић у својству заменика SFP

Током првог дана вежбе хронолошки је праћен сценарио сваке од земаља учесница које су овде имале задатак да свој сценарио у симулираном моменту ближе објасне (разлози за доношење одлука, ко доноси одлуке, каква је подела одговорности, начин добијања информација, које информације и коме даље упућују, ко координира информације и акције на националном и међународном нивоу итд.). Такође, свака од држава је активно учествовала у дискусијама поводом свог или других сценарија. 

Пратећи сценарио Србије представници SMATSA доо су по потреби објашњавали своје акције. Заменик SFP је приказивала акције SFP и других актера у Србији. При томе је највећи акценат био на постојећим или потребним линијама комуникације и тока информација у кризној ситуацији ове врсте. Стога је другог дана вежбе приказу протока информација током кризе посвећена посебна пажња.

Сценарио који је приказала и образложила Србија још у припремном периоду вежбе био је похваљен за добру структуру и јасан приказ. Током вежбе потврдило се да је наш сценарио подробан али не преширок, јасан и консеквентан и у сагласности са генерално очекиваним реакцијама земаља које су у вежби биле под директним утицајем кризе. 

Другога дана вежбе извршен је приказ протока информација током кризе у свакој од земаља.  Наглашен је да вежба није фокусирана на информатички део проблема већ је основни фокус вежбе утврдити поступке АТМ и других актера у таквој ситуацији и пре свега утврдити начин протока информација на националном и међународном нивоу у оваквој врсти кризе. Уз то акценат је стављен и на везу са структурама за кризне ситуације у земљи и са националним CERT

У току припрема вежбе заменик SFP урадила је шематски приказ протока информација у свим структурама у Србији које би биле ангажоване за једну овакву кризу, као и веза са релевантним европским организацијама. Како су ЕАССС организатори сматрали да је то одличан начин презентације протока информација нашу шему су дистрибуирали осталим учесницима вежбе као угледни примерак и позвали их да направе сличне шеме. Неколико земаља је то и урадило, а неке су у току вежбе приказале своје шеме. Приказ је почео од наше шеме као угледног примера. Заменик SFP је извршила приказ и детаљније објаснила статус свих линија комуникације у оваквој кризној ситуацији и одговорила на неколико питања присутних. 

Касније другог дана вежбе сумирана су сакупљена знања из вежбе, дати су акценти на научене лекције током ове симулације и одговорено је на неке од дилема које су забележене током првога дана рада. Све то ће бити од користи земљама за даљу разраду планова и процедура за случајеве оваквих или сличних криза у ваздухопловству.