Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

AKTUELNOSTI
24.12.2018.

 

Srbija učestvovala u vežbi VOLCEX18 i

održala regionalnu vežbu SIGMET Coordination


Međunarodna vežba VOLCEX18


Međunarodna ICAO vežba VOLCEX18 pod vođstvom ISAVIA i EUROCONTROL/Network Manager (NM) održana je 28. 11. 2018. godine od 08-16 UTC. Vežba je simulirala erupciju vulkana Öræfajokull na Islandu i uticaj oblaka vulkanskog pepela na veliki deo Evrope, Severnog Atlantika i istočnog dela Severne Amerike.  

Detalji vežbe su bili razrađeni u Direktivi vežbe i na pripremnom sastanku u septembru ove godine u ICAO, Pariz, kao i na pripremnoj telekonferenciji početkom novembra meseca. Veliki broj zemalja je učestvovao u ovoj vežbi koja se održava tako što se akcije odgovarajućih službi (MET, NOF; ACC/FMP, vazduhoplovni prevozioci itd.) i lica (SFP - State Focal Point) u zemljama učesnicama simuliraju na dan vežbe sa njihovih radnih mesta. Poruke (SIGMET, NOTAM idr.) se pripremaju prema scenariju i šalju u redovnu razmenu sa naznakom “VEŽBA”, održavaju se redovne operativne i EACCC telekonferencije itd. 

Srbija je uspešno učestvovala na prethodnim vežbama ovoga tipa 2012. i 2014. godine, a uzela je učešće i na ovogodišnjoj vežbi kako bi obnovila ranije stečena iskustva i stekla nova. Direktorat je preko svoga ASFP (Alternate State Focal Point) ostvario saradnju sa AirSERBIA (ERT, NOC), SMATSA MET, NOF i ACC/FMP predstavnicima i izvršio pripremu vežbe. 

Najveći deo priprema odnosio se na organizaciju međunarodne regionalne vežbe SIGMET Coordination (više u nastavku teksta) kao dela vežbe VOLCEX18 čiji je jedan od ciljeva bio uspostavljanje i uvežbavanje ove koordinacije. 

Aktivnim učešćem u vežbi VOLCEX18 svih učesnika iz Srbije stečena su nova znanja i iskustva i uočene neke manjkavosti u postojećim uputstvima za ponašanje u situacijama pojave oblaka vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru Srbije. Time je ispunjen glavni cilj vežbe da se provere i usaglase sve komunikacijski tokovi (međunarodni i nacionalni) procedure i postupci, uoče eventualni propusti i izvrše poboljšanja kako bi bili što bolje prpremljeni za moguću stvarnu opasnu situaciju ove vrste. Regionalna vežba SIGMET Coordination


Dana 26. 11. 2018. godine održana je međunarodna regionalna vežba SIGMET Coordination. U vežbi su učestvovali predstavnici Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Organizator i domaćin vežbe bio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS. Vežba je održana u formi telekonferencije koja je trajala dva sata i koja je bila, u stvari,  priprema za jedan segment vežbe ICAO VOLCEX18.

U cilju povećanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja u okviru ICAO-a se u poslednje vreme insistira na intenzivnijoj saradnji pružalaca vazduhoplovnih meteoroloških usluga koji dele zajedničke granice FIR-ova za koje su odgovorni. Ova saradnja se pre svega odnosi na harmoničnu  izradu SIGMET poruka. U tu svrhu se organizuju radionice i radne grupe pa je tako tema SIGMET Coordination uvrštena i u ICAO VOLCEX18 vežbu. 

Na inicijativu i na osnovu scenarija koji je razradila LJ. Savić, MET inspektor i ASFP, izvršene su opsežne pripreme, svim učesnicima je dostavljen detaljan materijal, održavana je intenzivna komunikacija sa četiri okolne zemlje i organizovana i uspešno izvedena telekonferencija. Na njoj su prvi put svih 5 zemalja učesnica probale da aktivno simuliraju proces koordinacije izrade SIGMET poruka koje se odnose na opasne meteorološke i druge fenomene (kao što je vulkanski pepeo) na ruti. Svi učesnici konferencije su iskoristili ovu jedinstvenu priliku da veoma aktivno učestvuju i time testiraju ovaj proces. Proces u operativi treba da bude bilateralan i ostvaruje se telefonom. 

Ova telekonferencija je omogućila da se on simulira baš na takav način pa je izvršena simulacija koordinacije Srbija-Rumunija, Srbija-BiH, BiH-Hrvatska i Srbija-Hrvatska, kako je simulirana situacija pojave vulkanskog pepela u VOLCEX18 vežbi nalagala.  Velika prednost vežbe je bila ta što su svi ostali učesnici direktno pratili tok svih simulacija. Diskusije koje su usledile su pomogle u identifikaciji problema i uslova koji otežavaju ili ometaju ovakav proces.

Rezultat konferencije, odnosno simuliranih koordinacija je to da su se učesnici spremili za učestvovanje u ICAO VOLCEX18 vežbi u segmentu SIGMET Coordination i da su usaglasili svoje produkte koji su onda bili sastavni deo vežbe. Još značajnije je to da su prvi put imali prilike uživo da isprobaju ovakav način rada na aktivnoj koordinaciji i priliku da steknu veoma značajno početno iskustvo u ovom procesu. Sastavljen je nacrt liste uočenih problema i naučenih lekcija što će biti jedna od osnova za dalji rad  na međunarodnom i posebno regionlnom nivou.

Komunikacija među učesnicima je nastavljena na ICAO sastanku na istu temu u Rimu 4 - 6. 12. 2018.  godine gde su prikazani rezultati naše vežbe. Rezultati ove vežbe biće prikazani i na debrifingu VOLCEX18 vežbe u januaru sledeće godine u Napulju.

 

Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo zbog učešća u vežbi SIGMET Coordination i od strane DCV pružene prilike za saradnju, kao i na trudu koji je učinjen sa naše strane da se to ostvari.


DCV na redovnoj godišnjoj radionici EASSS 2018

Utorak, 28. 08. 2018.

 

 U organizaciji Eurocontrol u Briselu je dana 14. 06. 2018. godine održana redovna godišnja radionica Evropske vazduhoplovne koordinacione grupe za krizne situacije EASSS (European Aviation Coordination Crisis Cell).

Na radionici su osim organizatora iz Eurocontrol - stalnih članova EASSS, učestvovali  i predstavnici Evropske komisije, Evropske agencije za bezbednost u vazduhoplovstvu EASA, Međunarodnog udruženja avio prevozilaca IATA, predstavnici ICAO programa  CAPSCA  (The Collaborative Arrangement for the Prevention and Management

of Public Health Events in Civil Aviation), kao i veliki broj nacionalnih kontakt osoba za krizne situacije (State Focal Point - SFP) i/ili njihovih zamenika. 

 

U okviru Radionice diskutovalo se na nekoliko tema:

-        Efekat promena u Network Functions Implementing Rule je detaljno analizirao kopredsedavajući sastanka na osnovu odgovora koji su dale zemlje na EASSS upitnik za posmatrani period 2011-16. godina.

-        Registar rizika opasnih pojava je analiziran tako što su pregledane poslednje promene istoga i opasne pojave koje imaju visok stepen rizika u samom registru  kao što su:  vasionsko vreme, sajber napadi, oružani sukobi, nuklearne katastrofe itd. Registar rizika treba da služi kao osnova za formiranje nacionalnog registra svake države.

-        Pregled novosti u radu EASSSS kroz  prezentacija predstavnika Švajcarske i Irske o radu njihovih sistema za upravljanje kriznim situacijama sa ciljem da se svi SFP upoznaju sa različitim načinima funkcionisanja drugih sistema i izvuku pouke za svoje sisteme upravljanje kriznim situacijama. Takođe, pod ovom tačkom je prikazan rad novog sistema kontaktiranja EASSS i SFP u slučaju krizne situacije preko novouvedenog sistema uzbunjivanja MIR3 kojim manipuliše ovlašćeni provajder u ime EASSS.

-        Vežbe koje sprovodi EASSS - Razmotrene su detaljne analize rezultata vežbe NUCLEAR14 koje je uradila EASSS, kao i pregled zaključaka vežbe EACCC18 ATM Coordination/Cyber sa akcentom na manjkavosti i potrebna poboljšanja u ovoj oblasti.

EASSS ima u planu dve vežbe: u novembru 2018. godine vežba VOLCEX18 u organizaciji ICAO i EASSS vežba PANDEMIC 19 u februaru 2019. godine. U sklopu ovih planova prikazane su prezentacije o eboli i pandemiji ebole u DR Kongo koja je u toku. Prezentacije su izvršili eksperti ICAO (preko konferencijskog poziva) CAPSCA (prisutni na sastanku).

-        Mediji u kriznim situacijama - Prikazani su rezultati uspešne radionice EASSS koja je održana u aprilu u Podgorici (vidi prethodnu vest).

Jedna od najvažnijih informacija sa radionice je ta da je regulatorna baza za rad SFP u procesu donošenja na evropskom nivou. To će obavezati države u ovom pogledu ali kasnije i olakšati rad SFP u održavanju pripravnosti za krizne situacije, kao i u samim krizama.

Sledeća redovna godišnja EACCC radionica će se održati za godinu dana.