Vesti sa sajta

AKTUELNOSTI

01. 11. 2019.

Održana obuka „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“

U sklopu priprema predstojeće ICAO vežbe VOLCEX19 koja će se održati 20. 11. 2019. godine izvršeno je upoznavanje vazduhoplovnih organizacija učesnika vežbe sa novom regulativom Commission Implementing Regulation (EU) 2019/123. Ova regulativa stupa na snagu početkom sledeće godine i uvodi, između ostalog, neke nove zahteve koje države treba da ispune u vezi sa sistemom upravljanja kriznim situacijama.

U tu svrhu je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije organizovao održavanje obuke „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu“.  Obuka je održana u prostorijama školskog centra Air Serbia na aerodromu Beograd kako bi lokacija bila pogodnija za slušaoce. Obuci je prisustvovalo tridesetak slušalaca iz Air Serbia, SMATSA doo i Aerodroma NT Beograd. Predavač je bila predstavnik DCV LJiljana Savić, zamenik SFP (State Focal Point). 

 Obuka je obuhvatila pregled stanja sistema upravljanja kriznim situacijama u Evropi i Srbiji kroz:

  • uvodnu priču o razlozima nove organizacije ovoga sistema,  
  • pregled dosadašnje i buduće regulative iz ove oblasti, 
  • uvid u dosadašnje aktivnosti koje se preduzimaju na svim nivoima,
  • sagledavanje potrebe za integracijom i koordinacijom aktivnosti na svim nivoima,
  • pregled rezultata, identifikovanih problema i planova za budućnost.

Prezentacija sa obuke dostupna je na linku: „Upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu

Značajno interesovanje za obuku pokazalo je potrebu industrije za novim informacijama iz ove oblasti. Takođe, obuka je  omogućila da se slušaoci detaljnije upoznaju sa ulogom  SFP koji je, prema novoj regulativi IR (EU) 2019/123, u toku kriza, a i van njih, jedna od važnih karika u komunikaciji kako na nacionalnom nivou, tako i  kao komunikaciona veza svih kriznih struktura na nacionalnom nivou sa odgovarajućim telima na evropskom nivou. Tu se pre svega misli na EASSS -  European Aviation  Crisis Coordination Cell, čiji član  SFP postaje u vreme kada je proglašena kriza u vazduhoplovstvu na evropskom nivou. 

 


24.12.2018.

Srbija učestvovala u vežbi VOLCEX18 i

održala regionalnu vežbu SIGMET Coordination


Međunarodna vežba VOLCEX18


Međunarodna ICAO vežba VOLCEX18 pod vođstvom ISAVIA i EUROCONTROL/Network Manager (NM) održana je 28. 11. 2018. godine od 08-16 UTC. Vežba je simulirala erupciju vulkana Öræfajokull na Islandu i uticaj oblaka vulkanskog pepela na veliki deo Evrope, Severnog Atlantika i istočnog dela Severne Amerike.  

Detalji vežbe su bili razrađeni u Direktivi vežbe i na pripremnom sastanku u septembru ove godine u ICAO, Pariz, kao i na pripremnoj telekonferenciji početkom novembra meseca. Veliki broj zemalja je učestvovao u ovoj vežbi koja se održava tako što se akcije odgovarajućih službi (MET, NOF; ACC/FMP, vazduhoplovni prevozioci itd.) i lica (SFP - State Focal Point) u zemljama učesnicama simuliraju na dan vežbe sa njihovih radnih mesta. Poruke (SIGMET, NOTAM idr.) se pripremaju prema scenariju i šalju u redovnu razmenu sa naznakom “VEŽBA”, održavaju se redovne operativne i EACCC telekonferencije itd. 

Srbija je uspešno učestvovala na prethodnim vežbama ovoga tipa 2012. i 2014. godine, a uzela je učešće i na ovogodišnjoj vežbi kako bi obnovila ranije stečena iskustva i stekla nova. Direktorat je preko svoga ASFP (Alternate State Focal Point) ostvario saradnju sa AirSERBIA (ERT, NOC), SMATSA MET, NOF i ACC/FMP predstavnicima i izvršio pripremu vežbe. 

Najveći deo priprema odnosio se na organizaciju međunarodne regionalne vežbe SIGMET Coordination (više u nastavku teksta) kao dela vežbe VOLCEX18 čiji je jedan od ciljeva bio uspostavljanje i uvežbavanje ove koordinacije. 

Aktivnim učešćem u vežbi VOLCEX18 svih učesnika iz Srbije stečena su nova znanja i iskustva i uočene neke manjkavosti u postojećim uputstvima za ponašanje u situacijama pojave oblaka vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru Srbije. Time je ispunjen glavni cilj vežbe da se provere i usaglase sve komunikacijski tokovi (međunarodni i nacionalni) procedure i postupci, uoče eventualni propusti i izvrše poboljšanja kako bi bili što bolje prpremljeni za moguću stvarnu opasnu situaciju ove vrste. Regionalna vežba SIGMET Coordination


Dana 26. 11. 2018. godine održana je međunarodna regionalna vežba SIGMET Coordination. U vežbi su učestvovali predstavnici Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Organizator i domaćin vežbe bio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS. Vežba je održana u formi telekonferencije koja je trajala dva sata i koja je bila, u stvari,  priprema za jedan segment vežbe ICAO VOLCEX18.

U cilju povećanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja u okviru ICAO-a se u poslednje vreme insistira na intenzivnijoj saradnji pružalaca vazduhoplovnih meteoroloških usluga koji dele zajedničke granice FIR-ova za koje su odgovorni. Ova saradnja se pre svega odnosi na harmoničnu  izradu SIGMET poruka. U tu svrhu se organizuju radionice i radne grupe pa je tako tema SIGMET Coordination uvrštena i u ICAO VOLCEX18 vežbu. 

Na inicijativu i na osnovu scenarija koji je razradila LJ. Savić, MET inspektor i ASFP, izvršene su opsežne pripreme, svim učesnicima je dostavljen detaljan materijal, održavana je intenzivna komunikacija sa četiri okolne zemlje i organizovana i uspešno izvedena telekonferencija. Na njoj su prvi put svih 5 zemalja učesnica probale da aktivno simuliraju proces koordinacije izrade SIGMET poruka koje se odnose na opasne meteorološke i druge fenomene (kao što je vulkanski pepeo) na ruti. Svi učesnici konferencije su iskoristili ovu jedinstvenu priliku da veoma aktivno učestvuju i time testiraju ovaj proces. Proces u operativi treba da bude bilateralan i ostvaruje se telefonom. 

Ova telekonferencija je omogućila da se on simulira baš na takav način pa je izvršena simulacija koordinacije Srbija-Rumunija, Srbija-BiH, BiH-Hrvatska i Srbija-Hrvatska, kako je simulirana situacija pojave vulkanskog pepela u VOLCEX18 vežbi nalagala.  Velika prednost vežbe je bila ta što su svi ostali učesnici direktno pratili tok svih simulacija. Diskusije koje su usledile su pomogle u identifikaciji problema i uslova koji otežavaju ili ometaju ovakav proces.

Rezultat konferencije, odnosno simuliranih koordinacija je to da su se učesnici spremili za učestvovanje u ICAO VOLCEX18 vežbi u segmentu SIGMET Coordination i da su usaglasili svoje produkte koji su onda bili sastavni deo vežbe. Još značajnije je to da su prvi put imali prilike uživo da isprobaju ovakav način rada na aktivnoj koordinaciji i priliku da steknu veoma značajno početno iskustvo u ovom procesu. Sastavljen je nacrt liste uočenih problema i naučenih lekcija što će biti jedna od osnova za dalji rad  na međunarodnom i posebno regionlnom nivou.

Komunikacija među učesnicima je nastavljena na ICAO sastanku na istu temu u Rimu 4 - 6. 12. 2018.  godine gde su prikazani rezultati naše vežbe. Rezultati ove vežbe biće prikazani i na debrifingu VOLCEX18 vežbe u januaru sledeće godine u Napulju.

 

Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo zbog učešća u vežbi SIGMET Coordination i od strane DCV pružene prilike za saradnju, kao i na trudu koji je učinjen sa naše strane da se to ostvari.