Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Opširnije informacije o kontaminaciji vazdušnog prostora radioaktivnim česticama mogu se naći u raznim stručnim dokumentima, a posebno u:
 
 1. ICAO EUR Doc 031Crisis Management Framework Document, First Edition, 2014ICAO Doc.
 2. 9691 - Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds
 3. ICAO Doc. No 4444 - ATM/501 - Procedures for Air Navigation Services (PANS)-ATM
 4. ICAO Doc. No 9859 - Safety Management Manual
 5. Annex 3 - Metorological Service for International Air Navigation
 6. Annex 11 - Air Traffic Services
 7. Annex 15 - Aeronautical Information Services
 8. Annex 19 - Safety Management
 9. Eurocontrol Exercise NUCLEAR 14 - Final Report
 10. WMO-TD/No.778 - Documentation on RSMC Support  for Environmental Emergency Response (targeted for meteorologists at NMSs)
 11. EASA SIB No: 2019-09, 23 May 2012, Effects of Space Weather on Aviation
 12. EU OPS - Paragraph 1.390, Cosmic radiation
 13. Zakon o vanrednim situacijama (SG RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12)
 14. Nacrt Plana za delovanje u slučaju nuklearnog akcidenta - Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (SRPNA)
 15. Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima (SG RS, br. 86/11)
 16. Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (SG RS, br. 36/09 i 93/12)
 17. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (SG RS, br. 97/11)
 18. Pravilnik o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini  (SG RS, br. 100/10)
 19. Pravilnik o utvrđivanju programa za pravovremenu najavu akcidenta (SG RS, br. 70/11)
 20. Preporuke i Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) 
 21. Direktive Evropske komisije 
 22. Međunarodne konvencije o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama, pružanju pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radioloških opasnosti, fizičkoj zaštiti od nuklearnog materijala i dr. 
 23. Grupa  eksperti iz SRPNA - Prezentacije sa Osnovne obuke o nuklearnim i radiološkim akcidentima/ vanrednim situacijama, Beograd, DCV, 20. 03. 2015. 
 24. Osnovni pojmovi o radioaktivnosti i nuklearnim nesrećama,  Brošura, DCV, 2015. 

NAPOMENA: Za operativne potrebe obavezno utvrditi poslednju, ažurnu verziju dokumenta.