Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-20 - Zahtev za transfer dozvole/ovlašćenja (helikopter)
 2. DCV-PEL-OB-21 - Zahtev za izdavanje/dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter)
 3. DCV-PEL-OB-22 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (helikopter)
 4. DCV-PEL-OB-23 - Zahtev za izdavanje dodatnih ovlašćenja/autorizacije (helikopter)
 5. DCV-PEL-OB-24 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (helikopter)
 6. DCV-PEL-OB-25 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter)
 7. DCV-PEL-OB-26 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (helikopter)
 8. DCV-PEL-OB-27 - Zahtev za produženje/obnovu važenja instruktorskog sertifikata (helikopter)
 9. DCV-PEL-OB-28 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (helikopter)
 10. DCV-PEL-OB-29 Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (Helikopter) u skladu sa FCL.910.FI (c)
 11. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita
 12. DCV-PEL-OB-101(H) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote helikoptera
 13. DCV-PEL-OB-102LAPL(H)&PPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(H) i PPL(H)
 14. DCV-PEL-OB-102 CPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(H)
 15. DCV-PEL-OB-102ATPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole ATPL(H)
 16. DCV-PEL-OB-102 IR(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR(H)
 17. DCV-PEL-OB-102(SPH&MPH) - Prijava za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera
 18. DCV-PEL-OB-102I(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na helikopteru
 19. DCV-PEL-OB-104(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača
 20. DCV-PEL-OB-105(H) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja
 21. DCV-PEL-OB-106(H) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u PART-FCL dozvolu
 22. DCV-PEL-OB-107(H) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1 

Pravilnici

 1. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13 i 61/15 ) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 i 445/2015
 2. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i br. 290/2012.
 3. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL
 4. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL- Izmena 1
 5. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA
 6. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 1
 7. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 2
 8. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 3
 9. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja
 10. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji
 11. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN)

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM)
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje
 8. DCV-PEL-OB-801

Ispiti

  Teorijski ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019.
  2. Upusto za polaganje teorijskih ispita
  3. Vazduhoplovni propisi
  4. Opšte poznavanje vazduhoplova
  5. Performanse i planiranje leta
  6. LJudske mogućnosti
  7. Meteorologija
  8. Navigacija
  9. Operativne procedure
  10. Teorija letenja
  11. Komunikacije

  Praktični ispiti

  1. DCV-PEL-OB-103 (H) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti,praktičnog ispita i provere stručnosti na helikopterima
  2. DCV-PEL-OB-103CPL(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(H)
  3. DCV-PEL-OB-103IR(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR(H)
  4. DCV-PEL-OB-103PPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(H)
  5. DCV-PEL-OB-103LAPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(H)
  6. DCV-PEL-OB-103I(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na helikopteru
  7. DCV-PEL-OB-103E(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača

  Ispitivači 

  1. Direktiva o kategorijama, proceduri odlučivanja prilikom izdavanja, proširenja, produženju važnosti, obnovi i oduzimanju autorizacije ispitivača (avion/helikopter)
  2. Priručnik za ispitivače u letu
  3. Lista ovlašćenih ispitivača
  4. Lista stranih ispitivača