Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-20 - Zahtev za transfer dozvole/ovlašćenja (helikopter);
 2. DCV-PEL-OB-21 - Zahtev za izdavanje/dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter);
 3. DCV-PEL-OB-22 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (helikopter);
 4. DCV-PEL-OB-23 - Zahtev za izdavanje dodatnih ovlašćenja/autorizacije (helikopter);
 5. DCV-PEL-OB-24 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (helikopter);
 6. DCV-PEL-OB-25 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter);
 7. DCV-PEL-OB-26 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (helikopter);
 8. DCV-PEL-OB-27 - Zahtev za produženje/obnovu važenja instruktorskog sertifikata (helikopter);
 9. DCV-PEL-OB-28 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (helikopter);
 10. DCV-PEL-OB-29 Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (Helikopter) u skladu sa FCL.910.FI (c);
 11. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
 12. DCV-PEL-OB-101(H) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote helikoptera;
 13. DCV-PEL-OB-102LAPL(H)&PPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(H) i PPL(H);
 14. DCV-PEL-OB-102 CPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(H);
 15. DCV-PEL-OB-102ATPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole ATPL(H);
 16. DCV-PEL-OB-102 IR(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR(H);
 17. DCV-PEL-OB-102(SPH&MPH) - Prijava za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera;
 18. DCV-PEL-OB-102I(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na helikopteru;
 19. DCV-PEL-OB-104(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača;
 20. DCV-PEL-OB-105(H) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja;
 21. DCV-PEL-OB-106(H) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u PART-FCL dozvolu;
 22. DCV-PEL-OB-107(H) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1.

Pravilnici, Uputstva, Instrukcije i Operativna obaveštenja

 1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);
 2. Prihvatljivi načini usaglašavanja;
 3. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja;
 4. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji;
 5. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN);
 6. OAM-01-2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Seminar za ispitivace;
 9. OAM-02-2018 - Potvrda o obnovi ovlašćenja;
 10. OAM-03-2018 - Najava kursa-Ovlašćeni cenlri za obuku pilota, kabinskog osoblja, padobranaca i vazduhoplovnih dispečera;
 11. OAM-04-2018 - Bezbedno koriscenje vazdusnogprostora;
 12. OAM-05-2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 13. OAM-06-2018 - Promene u vezi organizacije i sprovođenja obuka PBN postupaka.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku;
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere;
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje;
 8. DCV-PEL-OB-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO).

Ispiti

Teorijski ispiti

 1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019;
 2. Upusto za polaganje teorijskih ispita;
 3. Vazduhoplovni propisi;
 4. Opšte poznavanje vazduhoplova;
 5. Performanse i planiranje leta;
 6. LJudske mogućnosti;
 7. Meteorologija;
 8. Navigacija;
 9. Operativne procedure;
 10. Teorija letenja;
 11. Komunikacije.

Praktični ispiti

 1. DCV-PEL-OB-103 (H) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti,praktičnog ispita i provere stručnosti na helikopterima;
 2. DCV-PEL-OB-103CPL(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(H);
 3. DCV-PEL-OB-103IR(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR(H);
 4. DCV-PEL-OB-103PPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(H);
 5. DCV-PEL-OB-103LAPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(H);
 6. DCV-PEL-OB-103I(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na helikopteru;
 7. DCV-PEL-OB-103E(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.

Ispitivači 

 1. Direktiva o kategorijama, proceduri odlučivanja prilikom izdavanja, proširenja, produženju važnosti, obnovi i oduzimanju autorizacije ispitivača (avion/helikopter);
 2. Priručnik za ispitivače u letu;
 3. Lista ovlašćenih ispitivača;
 4. Lista stranih ispitivača.