Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

2022

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 2. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22);
 3. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/22);

2021

 1. Pravilnik o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/21);
 2. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak između govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RSˮ, broj 102/21);
 3. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RSˮ, broj 118/21);
 4. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/21);
 5. Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprovođenje funkcija mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) („Službeni glasnik PC”, broj 87/21);
 6. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova  („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/21);

2020

 1. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 12/20);
 2. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20);
 3. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20154/20 i 24/21);
 4. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20 i 10/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 5. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20); Napomena: primenjuje se od 1. januara 2023. godine.
 6. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 7. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20);
 8. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i 61/21)     
  Katalog podataka (srpski) 
  Katalog podataka (engleski)
  Katalog podataka na srpskom jeziku sadrži odstupanja za Republiku Srbiju u odnosu na preporuke ICAO, koja su obeležena crvenom bojom, i iz tog razloga  predstavlja merodavan dokument. Ako postoje nedoumice u vezi sa prevodom pojedinih izraza, može se pogledati kako oni glase u Katalogu podataka na engleskom jeziku, koji je preuzet iz ICAO Dokumenta 10066 PANS-AIM
 9. Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševska („Službeni glasnik RS", broj 128/20) - Napomena: stupa na snagu 3. novembra 2020. godine;
 10. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom („Službeni glasnik RS", broj 120/20);
 11. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20)

2019

 1. Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 2. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 50/19);
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“,broj 55/19);
 5. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19) - ATM/ASM
 6. Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo ("Službeni glasnik RS", broj 78/19);
 7. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19) - ATM/ASM
 8. Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja(„Službeni glasnik RS“, broj 57/19) - ATM/PANS
 9. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, broj 22/19);

2018

 1. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18) - Uredba Komisije (EU) br. 176/2011 od 24.02.2011

2017

 1. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17) - ATM/ASM
 2. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17) - ATM/ASM
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17);
 4. Pravilnik o imenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 5. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/17);
 6. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17) - (ICAO Aneks 3)
 7. Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo ("Službeni glasnik RS", broj 99/17 78/19);
 8. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17);

2016

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu ( „Službeni glasnik RS", broj 67/16 );
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 3. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka) - ATM/ASM;
 4. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16) - (1207/2011).

2015

 1. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17) - Uredba (EU) br. 2015/340;
 2. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15) - Uredba (EU) br. 262/2009;
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) - (1206/2011).

2014

 1. Pravilnik o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu („Službeni glasnik RS“, broj 33/14);
 2. Pravilnik o uslovima za izdavanje potvrde za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje („Službeni glasnik RS", broj 122/14);

2013

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM;
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM.

2012

 1. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (ICAO Aneks 3);
 3. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 67/16) - (633/2007);
 4. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12) - (1032/2006);
 5. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 i 104/17);
 6. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19) - (1033/2006);
 7. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (1265/2007).