Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Pod plovidbenošću podrazumeva se status vazduhoplova, motora, propelera ili delova  koji moraju biti u skladu sa odobrenim dizajnom i instrukcijama (uputstvima) za kontinuiranu plovidbenost. Ona se obezbeđuje sertifikacijom i nadzorom vazduhoplova, i sertifikacijom i nadzorom organizacija i lica uključenih u projektovanje, proizvodnju, kontinuiranu plovidbenost i održavanje vazduhoplova. Domen rada Odeljenja plovidbenosti obuhvata vođenje Registra vazduhoplova, početnu i kontinuiranu plovidbenost vazduhoplova, projektovanje, proizvodnju i održavanje vazduhoplova kao i licenciranje vazduhoplovnog tehničkog osoblja.