Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Napomena: Za ispravan pregled obrazaca u PDF formatu , potrebno je da vaš računar poseduje aktuelnu verziju aplikacije Adobe Reader
 

Javni avio-prevoz

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. DCV-OPS-OB-137 - Postupak izdavanja sertifikata vazduhoplovnog operatera (Osnovna provera);
 3. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 4. DCV-OPS-OB-701 - Obaveštenje o davanju vazduhoplova u zakup sa posadom;
 5. DCV-OPS-OB-703 - Obaveštenje o promeni za koju nije potrebno odobrenje;
 6. DCV-OPS-OB-704 - Obaveštenje o zaključenju ugovora o podeli koda;
 7. DCV-OPS-OB-705 - Obaveštenje o imenovanju lica za sprovođenje provere na liniji;
 8. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 9. DCV-OPS-OB-707 - Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D;
 10. DCV-OPS-OB-708 - Obaveštenje o promeni odgovornog lica;
 11. DCV-OPS-OB-709 - Izjava o nameri;
 12. DCV-OPS-OB-710 - Lista usaglašenosti aviona sa odredbama CAT.IDE.A Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 13. DCV-OPS-OB-711 - Zahtev za izdavanje sertifikata vazduhoplovnog operatera (AOC);
 14. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 15. DCV-OPS-OB-713 - Lista usaglašenosti procedura i postupaka operatera sa primenjivim zahtevima Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 16. DCV-OPS-OB-714 - Lista usaglašenosti helikoptera sa odredbama CAT.IDE.H Pravilnika o javom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 17. DCV-OPS-OB-717 - Opis postupka izdavanja operativne dozvole;
 18. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 19. OPS-231- Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 20. DCV-OPS-800- Zahtev za izdavanje operativne dozvole;
 21. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 22. DCV-OPS-OB-722- Zahtev za izmenu sertifikata vazduhoplovnog operatera (AOC);
 23. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 24. OPS-231 - Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 25. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 26. DCV-OPS-OB-726 - Kriterijum za određivanje ometajućih rasporeda (samo za operatere koji obavljaju redovan javni avio-prevoz);
 27. DCV-OPS-OB-727 - Obaveštenje o otvaranju operativne baze.

Posebne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 3. OPS-231 - Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 4. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 5. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 6. DCV-OPS-OB-707 - Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D;
 7. DCV-OPS-OB-708 - Obaveštenje o promeni odgovornih lica;
 8. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 9. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 10. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 11. DCV-OPS-OB-727 - Obaveštenje o otvaranju operativne baze;
 12. DCV-OPS-OB-730 - Izjava operatera;
 13. DCV-OPS-OB-733 - Zahtev za izdavanje/izmenu potvrde o ispunjavanju uslova za obavljanje posebnih delatnosti viskog rizika uz naknadu;
 14. DCV-OPS-OB-734 - IZJAVA (Operateri koji koriste vazduhoplove koji nema Potvrdu o tipu kou je izdala ili priznala EASA).

Nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 3. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 4. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 5. DCV-OPS-OB-716 - Zahtev za izdavanje/izmenu liste posebnih ovlašćenja operatera koji obavlja nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom;
 6. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 7. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 8. DCV-OPS-OB-730 - Izjava operatera;
 9. DCV-OPS-OB-734 - IZJAVA (Operateri koji koriste vazduhoplove koji nema Potvrdu o tipu kou je izdala ili priznala EASA).