Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Napomena : Za ispravan pregled obrazaca u PDF formatu , potrebno je da vaš računar poseduje aktuelnu verziju aplikacije Adobe Reader
 

Javni avio-prevoz

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. DCV-OPS-OB-137 - Postupak izdavanja sertifikata vazduhoplovnog operatera (Osnovna provera);
 3. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 4. DCV-OPS-OB-701 - Obaveštenje o davanju vazduhoplova u zakup sa posadom;
 5. DCV-OPS-OB-703 - Obaveštenje o promeni za koju nije potrebno odobrenje;
 6. DCV-OPS-OB-704 - Obaveštenje o zaključenju ugovora o podeli koda;
 7. DCV-OPS-OB-705 - Obaveštenje o imenovanju lica za sprovođenje provere na liniji;
 8. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 9. DCV-OPS-OB-707 - Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D;
 10. DCV-OPS-OB-708 - Obaveštenje o promeni imenovanog lica ili lica za upravljanje bezbednosšću;
 11. DCV-OPS-OB-709 - Izjava o nameri;
 12. DCV-OPS-OB-710 - Lista usaglašenosti aviona sa odredbama CAT.IDE.A Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 13. DCV-OPS-OB-711 - Zahtev za izdavanje sertifikata vazduhoplovnog operatera (AOC);
 14. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 15. DCV-OPS-OB-713 - Lista usaglašenosti procedura i postupaka operatera sa primenjivim zahtevima Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 16. DCV-OPS-OB-714 - Lista usaglašenosti helikoptera sa odredbama CAT.IDE.H Pravilnika o javom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14);
 17. DCV-OPS-OB-717 - Opis postupka izdavanja operativne dozvole;
 18. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 19. OPS-231- Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 20. DCV-OPS-800- Zahtev za izdavanje operativne dozvole;
 21. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 22. DCV-OPS-OB-722 - Zahtev za izmenu sertifikata vazduhoplovnog operatera (AOC);
 23. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 24. OPS-231 - Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 25. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 26. DCV-OPS-OB-726 - Kriterijum za određivanje ometajućih rasporeda (samo za operatere koji obavljaju redovan javni avio-prevoz);
 27. DCV-OPS-OB-727 - Obaveštenje o otvaranju operativne baze;
 28. DCV-OPS-OB-728 - Zahtev za izdavanje izuzeća u transportu opasne robe.

Posebne delatnosti u vazdušnom saobraćaju

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. OPS-230 - Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti;
 3. OPS-231 - Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora;
 4. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 5. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 6. DCV-OPS-OB-707 - Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D;
 7. DCV-OPS-OB-708 - Obaveštenje o promeni imenovanog lica ili lica za upravljanje bezbednosšću;
 8. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 9. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 10. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 11. DCV-OPS-OB-727 - Obaveštenje o otvaranju operativne baze;
 12. DCV-OPS-OB-730 - Izjava operatera;
 13. DCV-OPS-OB-733 - Zahtev za izdavanje/izmenu potvrde o ispunjavanju uslova za obavljanje posebnih delatnosti viskog rizika uz naknadu;
 14. DCV-OPS-OB-734 - IZJAVA (Operateri koji koriste vazduhoplove koji nema Potvrdu o tipu kou je izdala ili priznala EASA).

Nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom

 1. DCV-OPS-OB-139 - Postupak izuzimanja operatera od primene tehničkog zahteva;
 2. DCV-OPS-OB-700 - Zahtev za izdavanje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem;
 3. DCV-OPS-OB-706 - Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri;
 4. DCV-OPS-OB-712 - Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere;
 5. DCV-OPS-OB-716 - Zahtev za izdavanje/izmenu liste posebnih ovlašćenja operatera koji obavlja nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom;
 6. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene;
 7. DCV-OPS-OB-724 - Dostavljanje promene u funkcionalnom sistemu;
 8. DCV-OPS-OB-730 - Izjava operatera;
 9. DCV-OPS-OB-734 - IZJAVA (Operateri koji koriste vazduhoplove koji nema Potvrdu o tipu kou je izdala ili priznala EASA).