Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (Direktorat) ovlašćen je za izdavanje odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza (ako nije drugačije predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom), posebnog odobrenja za transport opasne robe, izuzeća od zabrane transporta opasne robe vazdušnim putem i odobrenja za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme.
Direktorat odobrava vazduhoplovne manifestacije, letenje u uslovno zabranjenoj zoni, kao i letenje bespilotnih vazduhoplova.

I.   Odobrenja prema članu 91. Zakona  o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“,  br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66-15- dr. zakon i 83/18)

Obavljanje javnog avio-prevoza

1.   Odobrenje stranom avio-prevoziocua za obavljanje redovnog javnog avio-prevoza i za obavljanje serije čarter letova, koju čini više od četiri leta
 
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje redovnog avio-prevoza u međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa Republikom Srbijom podnosi se posebno za letnji, a posebno za zimski saobraćajni period, najkasnije 30 dana pre dana kada se planira obavljanje prvog leta.
 
Zahtev za obavljanje serije čarter letova, koju čini više od četiri leta podnosi se najkasnije 15 radnih dana pre dana kada se planira obavljanje prvog leta.
 
Avio-prevozilac koji prvi put podnosi zahtev za obavljanje redovnog avio-prevoza ili serije čarter letova koju čini više od četiri leta ili ako nije duže od 5 meseci obavljao takav avio-prevoz, dostavlja i popunjeni Upitnik stranog avio-prevozioca.
 
Obrazac upitnika možete preuzeti ovde - Upitnik stranog avio-prevozioca
 
Zahtev se dostavlja putem faksa ili elektronskom poštom.
 
Pored zahteva, avio-prevozilac podnosi i sledeća dokumenta :
 • sertifikat vazduhoplovnog operatera, uključujući operativne specifikacije; 
 • operativnu dozvolu, ako je primenjivo; 
 • polisu osiguranja ili drugog odgovarajućeg uverenja o osiguranju o odgovornosti za štetu pričinjenu putnicima, prtljagu, trećim licima i robi;
 • sopstveni program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu i dokument kojim se dokazuje da je nadležni organ države operatera vazduhoplova odobrio program;
 • u slučaju čarter letova, kopiju ugovora o prevozu između avio-prevozioca i naručioca prevoza;
 • u slučaju redovnog avio-prevoza, ako je Republika Srbija zaključila međunarodni ugovor koji predviđa prethodno određivanje avio-prevozioca za obavljanje redovnog avio-prevoza, kopiju dokumenta kojim je takvo određivanje izvršeno.
2.   Odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje pojedinačnih čarter letova i serije čarter letova, koju čine do 4 leta, kao i za obavljanje avio-taksi prevoza i hitnih medicinskih letova
 
Zahtev za obavljanje ovih vrsta vanrednog avio-prevoza se podnosi u slobodnoj formi poštom, elektronskom poštom, faksom, kao i vazduhoplovnim sistemima komunikacije (SITA/AFTN). 
 
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje pojedinačnog čarter leta ili serije do četiri čarter leta sadrži sledeće podatke :
 1. naziv i sedište avio-prevozioca;
 2. svrhu leta/letova;
 3. datum obavljanja prevoza;
 4. broj leta;
 5. tip i registarsku oznaku vazduhoplova;
 6. podatke o aerodromu poletanja/sletanja, kao i vremenima poletanja i sletanja;
 7. naziv, sedište i kontakt podatke naručioca prevoza, a u slučaju prevoza robe i pošiljaoca/primaoca vlasnika robe.
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje avio-taksi prevoza i medicinskog prevoza sadrži sledeće podatke :
 1. naziv i sedište avio-prevozioca;
 2. svrhu leta;
 3. datum obavljanja leta;
 4. broj leta;
 5. tip i registarsku oznaku vazduhoplova;
 6. podatke o aerodromu poletanja/sletanja, kao i vremenima poletanja i sletanja.
Zahtev za izdavanje odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje vanrednog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom podnosi se u sledećim rokovima :
 • za pojedinačne čarter letove, najkasnije 3 radna dana pre dana kada se planira obavljanje leta;
 • za serije do 4 čarter leta, najkasnije 7  radnih dana pre dana kada se planira obavljanje prvog leta;
 • za serije preko 4 čarter leta, najkasnije 15 radnih dana pre dana kada se planira obavljanje prvog leta;
 • za obavljanje avio-taksi leta, najkasnije 1 radni dan pre dana kada se planira obavljanje leta;
 • za obavljanje hitnog medicinskog leta, najkasnije 6 sati pre planiranog vremena obavljanja leta.
Pored zahteva, avio-prevozilac podnosi i sledeća dokumenta:
 • sertifikat vazduhoplovnog operatera, uključujući operativne specifikacije; 
 • operativnu dozvolu, ako je primenjivo; 
 • polisu osiguranja ili drugog odgovarajućeg uverenja o osiguranju o odgovornosti za štetu pričinjenu putnicima, prtljagu, trećim licima i robi;
 • potvrdu o plovidbenosti vazduhoplova i, ako je primenjivo, kopiju potvrde o proveri plovidbenosti;
 • u slučaju čarter letova, kopiju ugovora o prevozu između avio-prevozioca i naručioca prevoza, a u slučaju čarter letova u cilju prevoza robe i pisanu potvrdu ili dokument kojom se roba identifikuje (npr. lista pakovanja ili vazduhoplovni tovarni list).
 U slučaju kada međunarodnim ugovorom nije utvrđena mogućnost da se koriste saobraćajna prava neophodna za obavljanje zahtevanog javnog avio-prevoza, avio-prevozilac koji namerava da sa teritorije Republike Srbije obavi pojedinačni let ili seriju do četiri leta u vanrednom avio-prevozu putnika, izuzev hitnog medicinskog prevoza, dužan je da, uz zahtev za izdavanje odobrenja, dostavi i izjavu o saglasnosti domaćih avio-prevozilaca koji su ovlašćeni i osposobljeni za obavljanje zahtevanog javnog avio-prevoza.
 
Izuzetno, ako se zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje čarter prevoza podnosi radi deportacije državljana Republike Srbije, podnosilac zahteva nije dužan da dostavi kopiju ugovora o prevozu, već Direktorat dostavlja kopiju zahteva ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, radi potvrde prijema lica koja se deportuju na tom letu.
 
3.   Zajednički uslovi u vezi odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje javnog avio-prevoza
 
Nakon izdavanja odobrenja, strani avio-prevozilac je dužan da pribavi posebno odobrenje Direktorata ako namerava da izvrši :
 1. promenu tipa vazduhoplova, osim ako je do promene došlo usled nepredviđenih okolnosti; 
 2. promenu u redu letenja koja se odnosi na ukupan obim odobrenog avio-prevoza; 
 3. promenu aerodroma poletanja/sletanja u Republici Srbiji; 
 4. promenu aerodroma poletanja/sletanja u drugoj državi, ako je ta promena od značaja sa stanovišta korišćenja; saobraćajnih prava podnosica zahteva ili utiče na prava domaćih avioprevozilaca.
Strani avio-prevozilac koji obavlja javni avio-prevoz sa Republikom Srbijom bez odgovarajućeg odobrenja Direktorata podleže prekršajnoj odgovornosti utvrđenoj Zakonom.

II.   Odobrenja prema članu 205. Zakona o vazdušnom saobraćaju 

Transport opasne robe 

 1. Rešenje kojim se odobrava transport posebne vrste opasne robe poreklom iz Republike Srbije u slučajevima predviđenim Tehničkim instrukcijama za bezbedan prevoz opasne robe (ICAO Doc 9284);
 2. Izuzeće od zabrane transporta/tranzita opasne robe vazdušnim putem.
Zahtev za izdavanje odobrenja ili izuzeća podnose se u slobodnoj formi Direktoratu poštom, elektronskom poštom, faksom, kao i vazduhoplovnim sistemima komunikacije (SITA/AFTN).
Zahtev za izdavanje izuzeća se podnosi popunjavanjem i dostavljanjem obrasca - link prateće dokumentacije navedene u obrascu.
 
Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za transport posebne vrste opasne robe označene kao A1 i A2 u delu 3 Tehničkih instrukcija, podnosilac je dužan da navede podatke o opasnoj robi (UN oznaka, klasa, količina i način njenog pakovanja).
 
Avio-prevozilac koji obavlja transport vazdušnim putem predmeta i materija suprotno članu 205. Zakona o vazdušnom saobraćaju podleže prekršajnoj odgovornosti utvrđenoj Zakonom.

III.   Odobrenje prema članu 10. Zakona o vazdušnom saobraćaju i Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS”, br. 108/15)

Letenje bespilotnih vazduhoplova

Direktorat izdaje odobrenja za:
 • letenje bespilotnog vazduhoplova u delu vazdušnog prostora koji se prostire do 5 km od referentne tačke aerodroma koji se nalazi u klasi D vazdušnog prostora¸(član 7. stav. 1 Pravilnika);
 • letenje bespilotnog vazduhoplova na visini većoj od 100m iznad tla (član 8. stav 2. Pravilnika); 
 • letenje bespilotnog vazduhoplova koji se koriste u privredne svrhe u rejonu III i rejonu IV* (član 8. stav 4. Pravilnika);
 • izbacivanje tečnosti i predmeta iz bespilotnog vazduhoplova, kao i nošenje spoljnog tereta koji nije element strukture ili opreme bespilotnog vazduhoplova (član 9. stav 3. Pravilnika).
Pejon III: naseljeno područje, u kome postoje građevinski objekti namenjeni za stalni život i boravak ljudi;
Rejon IV: gusto naseljeno područje, urbane ili centralne gradske zone, kao i sva područja na kojima se okuplja veliki broj ljudi. 
 
Zahtev za odobrenje letenja bespilotnim vazduhoplovom podnosi se Direktoratu poštom, elektronskom poštom najkasnije deset dana pre planiranog leta i sadrži podatke o vremenu i mestu letenja (sa tačnim koordinatama, po mogućnosti u formi tabele), operateru, licu koje upravlja i samom bespilotnom vazduhoplovu.
 
Napomena: let bespilotnog vazduhoplova se može odvijati samo u alociranom vazdušnom prostoru, tj. u delu vazdušnog prostora koji je utvrdio pružalac usluga kontrole letenja.
 
Operater bespilotnog vazduhoplova podnosi, za svaki let, zahtev za alokaciju vazdušnog prostora jedinici za civilno-vojnu koordinaciju u okviru Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.
 
Pravno i fizičko lice koje koristi bespilotni vazduhoplov na takav način da ugrožava bezbednost vazdušnog saobraćaja ili suprotno uslovima iz Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima podleže prekršajnoj odgovornosti utvrđenoj Zakonom.
 
Više informacija o uslovima za letenje bespilotnim vazduhoplovima možete naći na našoj stranici - link.

IV.   Odobrenje prema članu 13. Zakona o vazdušnom saobraćaju 

Letenje u uslovno zabranjenoj zoni

Direktorat izdaje odobrenje za let vazduhoplovom u uslovno zabranjenoj zoni, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.
 
Naredbom o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd ("Službeni glasnik RS", br. 47/16 i 48/16 – ispravka), određena je stalno aktivna uslovno zabranjena zona LY R8 Beograd i uslovi za odvijanje letenja civilnih vazduhoplova u ovoj zoni, izuzev letova posebne namene.
 
Zahtev za letenje u zoni LY R8 Beograd podnosi se Direktoratu poštom, elektronskom poštom ili faksom  30 dana pre nameravanog započinjanja letenja i sadrži obrazloženje razloga za letenje u LY R8 kao i podatke o datumu, vremenu i načinu obavljanja nameravanog letenja, precizne podatke o putanji leta u LY R8, vazduhoplovu i posadi, specifičnoj opremi vazduhoplova, kao i utvrđene postupke u vanrednim situacijama.
 
Pravno ili fizičko koje leti vazduhoplovom u zabranjenoj zoni bez odobrenja Direktorata ili suprotno uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni podleže prekršajnoj odgovornosti utvrđenoj Zakonom.

V.   Odobrenje prema članu 98. Zakona o vazdušnom saobraćaju

Vazduhoplovne manifestacije

Direktorat izdaje odobrenje za održavanje vazduhoplovne manifestacije ako su ispunjeni uslovi koji se odnose na bezbedno odvijanje planiranih vazduhoplovnih aktivnosti i ako jedinica za upravljanje vazdušnim prostorom organizatoru vazduhoplovne manifestacije alocira vazdušni prostor u tu svrhu.
 
Zahtev za održavanje vazduhoplovne manifestacije se podnosi Direktoratu poštom, elektronskom poštom ili faksom i sadrži osnovne podatke o manifestaciji ( kao što su: program manifestacije, podaci o vazduhoplovima, učesnicima, organizatoru i odgovornim licima, medicinskom i vatrogasnom obezbeđenju) potrebne za proveru ispunjenosti uslova za bezbedno odvijanje manifestacije.
 
Pravno ili fizičko koje održi vazduhoplovnu manifestaciju bez odobrenja Direktorata ili ako mu jedinica za upravljanje vazdušnim prostorom nije alocirala vazdušni prostor u tu svrhu podleže prekršajnoj odgovornosti utvrđenoj Zakonom.

VI.   Odobrenja prema Zakonu o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik PS“, broj 107/14)

 1. Odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem sa ili na teritoriju Republike Srbije (član 30. stav 2);
 2. Odobrenje za tranzit naoružanja i vojne opreme vazdušnim putem preko teritorije Republike Srbije (član 31. stav 2).
Zahtev za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme može da podnese avio-prevozilac, primalac/pošiljalac robe ili organizator transporta, najmanje 5 radnih dana pre planiranog leta na kome bi se prevozilo naoružanje i vojna oprema.
 
 
Odobrenja za transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme, ako se menja samo datum obavljanja transporta, važe u okviru perioda od 3 dana od dana koji je naveden u odobrenju.
 
Pravno lice ili preduzetnik koji obavlja poslove transporta ili tranzita naoružanja i vojne opreme, a ne pribavi sve neophodne saglasnosti, odobrenja i dozvole za transport i tranzit u smislu čl. 30. i 31. Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme podleže prekršajnoj odgovornosti  i kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, s tim da ne prelazi petostruki iznos najvećih novčanih kazni propisanih Zakonom o prekršajima.

KONTAKTI I RADNO VREME
 
Kontakti Grupe za odobravanje letova su sledeći:
 
SITA: BEGOMYA 
AFS: LYBNYAYX
Faks: +381 11 311 75 18
 
Telefoni:
+381 11 292 7016,
+381 11 292 7019,
+381 11 292 7047. 
 
Radno vreme Grupe za odobravanje letova je: ponedeljak-petak 07:30-15:30 po lokalnom vremenu izuzev praznika.
 
Izuzetno, u slučaju podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za obavljanje hitnog medicinskog prevoza van radnog vremena, podnosilac može da dobije informacije na sledećim brojevima telefona: +381 64 803 3579 ili +381 64 803 3573.