Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

  1. ДЦВ-ЗПП-ОБ-001 - Образац за подношење рекламације;
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) - незванични пречишћени текст;
  3. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају.

НАПОМЕНА:
Образац за подношење рекламације доставити поштом на :
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (рекламације путника)
Адреса : Скадарска 23, 11000 Београд
Е-пошта : reklamacijeputnika@cad.gov.rs