Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Важећи прописи 

   
  у Републици Србији а који се тичу заштите права путника у ваздушном саобраћају налазе се у следећим документима:
  • Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15)
  • Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20)
   
  Усклађеност са ЕУ прописима: сва права која имају путници унутар ЕУ зоне а која су дефинисана регулативама Европске комисије су имплементирана у законодавство Републике Србије. Хармонизацијом правних тековина ЕУ са домаћим актима долазимо да је у Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају транспонована:
  • Уредба EC/261/2004 о утврђивању општих правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцавања, отказивања лета и дужег кашњења лета у поласку
  • Уредба EC/1107/2006 о правима особа с инвалидитетом и особа смањене покретљивости у ваздушном превозу
  • Уредба EC/889/2002 о измени Уредбе Већа (ЕЗ) бр. 2027/97 о одговорности ваздушних превозника у случају несрећа
  • Делови Монтреалске конвенције - конвенција о обједињавању извесних правила за међународни превоз ваздушним путем (превоз путника и пртљага).
   
  Напомена: права и обавезе авио превозиоца који лете у друге земље дефинисан је међудржавним споразумима где стоји да „Закони и прописи једне стране уговорнице којима се уређује улазак на њену територију, боравак и одлазак са њене територије ваздухоплова који обављају међународни ваздушни саобраћај док су на њеној територији, примењују се и на ваздухоплове сваког превозиоца у ваздушном саобраћају кога је одредила друга страна уговорница“.
   

Отказивање лета

   
  Иако изгледа супротно, није увек крив авио превозилац. Пре него што путник затражи накнаду за отказан лет од стране компаније, неопходно је да се разјасни узрок због ког је дошло до отказивања.
  Отказивање лета кривицом авио-компаније:
  • Услед оперативних разлога;
  • Прекорачење радних сати посаде
  • путник није регистрован због overbook-a (продато је више места него што је доступно најчешће због промене типа авиона..);
  • лет је непрофитабилан - слабо интересовање;
  • превозилац не може да докаже разлоге отказивања лета.
  • Обратите се рекламацијом прво авио-превозиоцу. Већина компанија рекламације прихвата у електронској форми путем посебних портала за подношење жалби.
  • Рекламација је успешно поднета када добијете одговор са референтним бројем рекламације.
  • Рок за подношење рекламације је 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави. Уз наведену рекламацију путник подноси и одговарајуће доказе.
  • Превозилац има рок од 60 дана да одговори (прихвати или одбије рекламацију уз образложење одбијања – позове се на чињенице које су условиле отказивање а које ослобађају превозиоца исплате одштете).
  • Уколико превозилац није одговорио на Вашу рекламацију или сматрате да одговором нису заштићена Ваша права – комплетну документацију можете послати Директорату како би увидом у предмет утврдили да ли је било повреде Закона.
  • Уколико је превозилац одбио неосновано Вашу рекламацију – надлежна служба Директората ће вас правно упутити на остваривање Ваших права (правна поука – обраћате се поново превозиоцу са пропустима које је начинио у процесу решавања Ваше рекламације, последње – обраћање надлежном суду). У оба случаја, прилажете одговор Директората као валидан Документ у остваривању Ваших права.
    
  Превозник није крив ако је разлог отказивања једна или више од следећих околности:
  • временски услови;
  • природне катастрофе;
  • војне операције;
  • ванредно стање;
  • наметање ограничења и забране кретања - дерогације по различитим основама;
  • Штрајк запослених у авио индустрији (контролора лета, земаљског опслуживања, агената…);
  • недостаци авиона који представљају опасност за безбедност путника изузев оних који су могли бити отклоњени редовним сервисирањем.
   
  Превозник није крив ако је разлог отказивања једна или више од следећих околности:
  • да вам уручи обавештење о правима које имате по закону (најчешће исписано на самој електронској карти – међународна пракса, избегавање штампања нових папира за сваки отказан лет);
  • да вам понуди могућност избора између повраћаја новца у вредности карте (ако сте одлучили да не путујете) или преусмеравања пута ка дестинацији на коју сте се упутили;
  • да вам понуди бесплатне оброке и освежавајуће напитке у зависности дужине чекања а прописано компанијском процедуром;
  • да вам обезбеди хотелски смештај, као и превоз до њега, уколико је неопходно једно или више ноћења;
  • да вам омогући два бесплатна телефонска позива, слање порука телефаксом или електронском поштом;
  • да надокнади штету (између 125 и 600 евра, у зависности од дужине лета и оствареног кашњења током преусмеравања пута).
   
  Надокнада штете неће бити исплаћена у ванредним ситуацијама на које превозилац није могао да утиче као и у ситуацији када је отказивање планирано тј компанија стратешки откаже лет у случају да сте добили обавештења:
  • о отказивању лета најмање две недеље пре поласка предвиђеног по реду летења
  • о отказивању лета у року од две недеље до седам дана пре поласка предвиђеног по реду летења и у случају да вам је понуђено преусмеравање пута које омогућава да отпутујете, највише два часа, пре поласка, предвиђеног по реду летења и да стигнете на одредиште у оквиру четири часа од времена доласка предвиђеног по реду летења
  • о отказивању лета у року од седам дана пре времена поласка предвиђеног по реду летења и ако вам је понуђено преусмеравање пута које омогућава да отпутујете највише један час пре поласка предвиђеног по реду летења и да стигнете на крајње одредиште у оквиру два часа од времена доласка предвиђеног по реду летења
   
  Терет доказивања да ли је и када путник обавештен о отказивању лета као и да ли је узрок отказивања била виша сила - сноси авио-превозилац.
   

Подношење рекламације 

   
  • Обратите се рекламацијом прво авио-превозиоцу. Већина компанија рекламације прихвата у електронској форми путем посебних портала за подношење жалби.
  • Рекламација је успешно поднета када добијете одговор са референтним бројем рекламације.
  • Рок за подношење рекламације је 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави. Уз наведену рекламацију путник подноси и одговарајуће доказе.
  • Превозилац има рок од 60 дана да одговори (прихвати или одбије рекламацију уз образложење одбијања – позове се на чињенице које су условиле отказивање а које ослобађају превозиоца исплате одштете).
  • Уколико превозилац није одговорио на Вашу рекламацију или сматрате да одговором нису заштићена Ваша права – комплетну документацију можете послати Директорату како би увидом у предмет утврдили да ли је било повреде Закона.
  • Уколико је превозилац одбио неосновано Вашу рекламацију – надлежна служба Директората ће вас правно упутити на остваривање Ваших права (правна поука – обраћате се поново превозиоцу са пропустима које је начинио у процесу решавања Ваше рекламације, последње – обраћање надлежном суду). У оба случаја, прилажете одговор Директората као валидан Документ у остваривању Ваших права. 
   
  Правни оквир: ЕУ Комисија дефинише да се Жалбе путника упућују националном телу надлежном за спровођење ове уредбе тек када је жалба претходно поднета авио-превозиоцу и када се путник не слаже са одговором, односно у одсуству задовољавајућег одговора авио-превозиоца. Комисија препоручује да авио-превозилац одговори у року од два месеца. Међутим, Комисија сматра да у складу са Уредбом 261/04, национална тела надлежна за спровођење ове уредбе нису дужна да поступају по жалбама тако да у сваком појединачном случају гарантују да ће бити остварена права сваког путника. Стога, национално тело надлежно за спровођење уредбе није у обавези да предузме принудну меру против авио-превозиоца са циљем да га присили да плати надокнаду предвиђену Уредбом у сваком појединачном случају, пошто се његова улога у санкционисању, из члана 16. (3) Уредбе састоји од мера које треба усвојити као одговор на прекршаје које тело открије током својих редовних послова праћења предвиђених чланом 16. (1).