Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Заштиту својих права, сагласно члану 97. Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15), можете остварити тако што рекламацију прво поднесете авио-превозиоцу у року од 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави (водите рачуна да сте исправно попунили формулар као и да сте добили потврду о пријему истог са референтним бројем рекламације). Велики број компанија има на својим веб сајтовима посебне апликације за подношење рекламација. Поднесите рекламацију према упутствима.

Уколико авио-превозилац у року од 60 дана од дана доставе комплетне документације неопходне за рекламацију, не удовољи рекламацији или на исту не одговори, путник има право да пријави повреду овог закона надлежном Директорату.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, према прописима Европске уније, се стара о примени одредби закона које се односе на поштовање права гарантованих путницима у следећим случајевима :
  • за све летове чије је место поласка аеродром на територији Републике Србије;
  • или им је место поласка аеродром државе која није наведена у члану 8. став 2. тачка 1) овог закона (аеродроми ван ЕСАА подручја), под условом да је место крајњег одредишта аеродром на територији Републике Србије и да лет обавља авио-превозилац стране потписнице ECAA споразума ( превозиоци са ЕУ подручја ).
Начин подношења рекламације:
  • Рекламације путника на рад оператера ваздухоплова као и оператeра аеродрома подносе се преко форме која се налази на веб сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије на страници „Права путника“: Online подношење рекламације
  • путем поште: ДЦВ Републике Србије Скадарска 23 11000
ECAA споразум је мултилатерални споразум између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. jуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја;