Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

2022

 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења(„Службени гласник РСˮ, број 46/22);
 2. Правилник о утврђивању утицаја објеката,инсталација и уређаја на рад радио-уређаја који се користе у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 41/22);
 3. Правилник о измени и допунама Правилника о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 10/22);

2021

 1. Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, број 39/21);
 2. Правилник о утврђивању захтева за размак између говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РСˮ, број 102/21);
 3. Правилник о престанку важења Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо („Службени гласник РСˮ, број 118/21);
 4. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 93/21);
 5. Правилник о утврђивању правила за спровођење функција мреже управљања ваздушним саобраћајем (АТМ) („Службени гласник PC”, број 87/21);
 6. Правилник о утврђивању захтева за коришћење ваздушног простора и оперативним процедурама у вези са навигацијом заснованом на могућностима ваздухоплова  („Службени гласник РСˮ, број 68/21);
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 61/21);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 24/21);

2020

 1. Правилник о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља ("Службени гласник РС", број 12/20);
 2. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20);
 3. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20154/20 и 24/21);
 4. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, бр. 142/20 и 10/22) - незванични пречишћени текст;
 5. Правилник о заједничким правилима Европске уније у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Агенције Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 154/20); Напомена: примењује се од 1. јануара 2023. године.
 6. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 7. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20);
 8. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 142/20 и 61/21)     
  Каталог података (српски) 
  Каталог података (енглески)
  Каталог података на српском језику садржи одступања за Републику Србију у односу на препоруке ICAO, која су обележена црвеном бојом, и из тог разлога  представља меродаван документ. Ако постоје недоумице у вези са преводом појединих израза, може се погледати како они гласе у Каталогу података на енглеском језику, који је преузет из ICAO Документа 10066 PANS-AIM
 9. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) - Напомена: ступа на снагу 3. новембра 2020. године;
 10. Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Службени гласник РС", број 120/20);
 11. Правилник о беспилотним ваздухопловима ("Службени гласник РС", број 1/20)

2019

 1. Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 2. Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 50/19);
 4. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“,број 55/19);
 5. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19) - ATM/ASM
 6. Правилник о измени Правилника о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 78/19);
 7. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19) - ATM/ASM
 8. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19) - ATM/PANS
 9. Правилник о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 22/19);

2018

 1. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18) - Уредба Комисије (ЕУ) бр. 176/2011 од 24.02.2011

2017

 1. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17) - ATM/ASM
 2. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17) - ATM/ASM
 3. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 4. Правилник о именама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази ("Службени гласник РС", број 87/17);
 5. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 71/17);
 6. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17) - (ICAO Анекс 3)
 7. Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 99/17 и 78/19);
 8. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17);

2016

 1. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 );
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 3. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка) - ATM/ASM;
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16) - (1207/2011).

2015

 1. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17) - Уредба (ЕУ) бр. 2015/340;
 2. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15) - Уредба (ЕУ) бр. 262/2009;
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15) - (1206/2011).

2014

 1. Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту („Службени гласник РС“, број 33/14);
 2. Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС", број 122/14);

2013

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM;
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM.

2012

 1. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12) - (ICAO Анекс 3);
 3. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16) - (633/2007);
 4. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12) - (1032/2006);
 5. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 23/12 и 104/17);
 6. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19) - (1033/2006);
 7. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РС“, број 54/12) - (1265/2007).