Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

1. Ординација медицине рада - ваздухопловномедицински центар RS-AeMC/002 :
  • Зграда школског центра Air SERBIA;
  • Аеродром Београд;
  • Тел. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Ваздухопловно- медицински центар је овлашћен за обављање ваздухопловномедицинских прегледа за издавање лекарских уверења за класе: 1,2,3 ЛАПЛ и CC (иницијална/продужења обнове).
2. Овлашћени лекари обављају ваздухопловно-медицинске прегледе за издавање лекарских уверења за класе:
    1 и/или 3  (продужења и обнове) и класе 2/ LAPL/ СС (иницијална/продужења/обнове)

Иницијално стицанје сертификата овлашћеног лекара и ваздухопловномедицинског центра
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног ваздзхопловномедицинског центра подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-168, уз документацију наведену у захтеву.
  • Захтев за иницијално стицање сертификата овлашћеног лекара подноси се на обрасцу ДЦВ-МЕД-ОБ-167, уз документацију наведену у захтеву.