Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Ваздухоплов је континуирано пловидбен ако испуњава захтеве из Потврде о типу, ако је способан да безбедно учествује у ваздушном саобраћају и ако испуњава друге услове које пропише Директорат. Континуирана пловидбеност ваздухоплова доказује се потврдом о пловидбености и потврдом о провери пловидбености. У зависности од намене за које се ваздухоплов користи, континуирану пловидбеност могу одржавати :
 • Ваздухопловни превозилац или организација за одржавање ваздухоплова;
 • Власник или корисник ваздухоплова.

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Захтев за проверу пловидбености балона;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Захтев за издавање потврде пловидбености ваздухоплова за извоз;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Листа усклађености са Делом 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Захтев за издавање потврде о буци;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Захтев за изузеће;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Захтев за прихватање летачког приручника;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке;
 15. CAD-AIR-OB-U041 - Захтев за издавње потврде о типу;
 16. CAD-AIR-OB-U042 - Захтев за признавање потврде о типу;  
 17. Образац 21 - Захтев за издавање Дозволе за лет;
 18. Образац 18Б - Одобрење услова лета.