Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Opširnije informacije o kontaminaciji vazdušnog prostora radioaktivnim česticama mogu se naći u raznim stručnim dokumentima, a posebno u:
 
 1. ICAO EUR Doc 031Crisis Management Framework Document, First Edition, 2014ICAO Doc.
 2. 9691 - Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material and Toxic Chemical Clouds
 3. ICAO Doc. No 4444 - ATM/501 - Procedures for Air Navigation Services (PANS)-ATM
 4. ICAO Doc. No 9859 - Safety Management Manual
 5. Annex 3 - Metorological Service for International Air Navigation
 6. Annex 11 - Air Traffic Services
 7. Annex 15 - Aeronautical Information Services
 8. Annex 19 - Safety Management
 9. Eurocontrol Exercise NUCLEAR 14 - Final Report
 10. WMO-TD/No.778 - Documentation on RSMC Support  for Environmental Emergency Response (targeted for meteorologists at NMSs)
 11. EASA SIB No: 2019-09, 23 May 2012, Effects of Space Weather on Aviation
 12. EU OPS - Paragraph 1.390, Cosmic radiation
 13. Zakon o vanrednim situacijama (SG RS, br. 111/09, 92/11 i 93/12)
 14. Nacrt Plana za delovanje u slučaju nuklearnog akcidenta - Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (SRPNA)
 15. Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima (SG RS, br. 86/11)
 16. Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (SG RS, br. 36/09 i 93/12)
 17. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (SG RS, br. 97/11)
 18. Pravilnik o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini  (SG RS, br. 100/10)
 19. Pravilnik o utvrđivanju programa za pravovremenu najavu akcidenta (SG RS, br. 70/11)
 20. Preporuke i Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) 
 21. Direktive Evropske komisije 
 22. Međunarodne konvencije o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama, pružanju pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radioloških opasnosti, fizičkoj zaštiti od nuklearnog materijala i dr. 
 23. Grupa  eksperti iz SRPNA - Prezentacije sa Osnovne obuke o nuklearnim i radiološkim akcidentima/ vanrednim situacijama, Beograd, DCV, 20. 03. 2015. 
 24. Osnovni pojmovi o radioaktivnosti i nuklearnim nesrećama,  Brošura, DCV, 2015. 

NAPOMENA: Za operativne potrebe obavezno utvrditi poslednju, ažurnu verziju dokumenta.