Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
1. Ordinacija medicine rada - vazduhoplovnomedicinski centar RS-AeMC/002 :
  • Zgrada školskog centra Air SERBIA;
  • Aerodrom Beograd;
  • Tel. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Vazduhoplovno- medicinski centar je ovlašćen za obavljanje vazduhoplovnomedicinskih pregleda za izdavanje lekarskih uverenja za klase: 1,2,3 LAPL i CC (inicijalna/produženja obnove).
2. Ovlašćeni lekari obavljaju vazduhoplovno-medicinske preglede za izdavanje lekarskih uverenja za klase:
    1 i/ili 3  (produženja i obnove) i klase 2/ LAPL/ SS (inicijalna/produženja/obnove)

Inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara i vazduhoplovnomedicinskog centra
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog vazdzhoplovnomedicinskog centra podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-168, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-167, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.