Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Закони

 1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) - незванични пречишћени текст;
 2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
 3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 57/11);
 4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 93/12);
 5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);
 6. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС”, број 83/18);
 7. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 66/15) – незванични пречишћени текст;
 8. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 87/11);
 9. Закон o изменама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 10. Закон о истрaживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Службени гласник РС”, бр. 66/15 и 83/18) - незванични пречишћени текст
 11. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Службени гласник РС“, број 66/15);
 12. Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају („Сл. гласник РС“, број 83/18);
 13. Закон о управљању аеродромима („Службени гласник РС“, број 104/16).

Подзаконски прописи

2019. година

 1. Правилник о потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског опслуживања и аеродромских диспечера и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 2. Правилник о потврдама о обучености особља које контролише исправност порвшина за кретање ваздухоплова и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 67/19);
 3. Правилник о изменама и допуни Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања („Службени гласник РС“, број 65/19);
 4. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19);
 5. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 6. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19);
 7. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“,број 55/19);
 8. Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", број 50/19);
 9. Правилник о изменама и допунама Правилника о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 50/19);
 10. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 47/19);
 11. Листа авио превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији („Службени гласник РС", број 39/19); 
 12. Правилник о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, број 22/19);
 13. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС", број 16/19);
 14. Правилник о измени и допунама Правилника о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 15. Правилник о измени Правилника о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС", број 13/19);
 16. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС", број 12/19);
 17. Правилник о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, број 8/19)
 18. Уредба о условима за проглашење линије у јавном интересу у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", број 6/19)
 19. Правилник о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова („Службени гласник РС", број 6/19);
 20. Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима („Службени гласникРС", бр. 5/19 и 50/19);
 21. Правилник о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројктовање („Службени гласник РС”, број 1/19).

2018. година

 1. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома („Службени гласник РС”, број 103/18);
 2. Правилник о изменама Правилника о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС”, број 103/18);
 3. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола бр. 153 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 4. Одлукa Проширене комисије Евроконтрола бр. 154 од 29. новембра 2018. године („Службени гласник РС”, број 103/18);
 5. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова („Службени гласник РС”, број 102/18);
 6. Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза ("Службени гласник РС", број 80/18);
 7. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 152 од 21. септембра 2018. године ("Службени гласник РС", број 80/18);
 8. Правилник о мерилима на основу којих може да се одступи од заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 70/18);
 9. Правилник о престанку важења Правилника о пружању услуге калибраже из ваздуха („Службени гласник РС”, број 58/18)
 10. Правилник о обрасцу службене легитимације ваздухопловног инспектора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 11. Правилник о обрасцу службене легитимације проверивача Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/18 и 13/19);
 12. Правилник о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, број 50/18);
 13. Правилник о садржини и начину вођења евиденције центара за обуку  ваздухопловног особља („Службени гласник РС“, број 49/18);
 14. Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома  (,,Службени гласник РС'', број 23/18);
 15. Правилник о условима за обављање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС'', бр. 9/18 , 56/18 и 12/19);
 16. Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовањe („Службени гласник РС“, бр. 5/18 и 1/19);
 17. Правилник о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловствy („Службени гласник РС“, број 5/18);
 18. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18).

2017. година

 1. Правилник о изменама Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, број 114/17);
 2. Упутство о изменама Упутства о начину обрачуна и плаћању накнада за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 114/17);
 3. Одлука проширене комисије Евроконтрола број 149 од 1. децембра 2017. године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 4. Извод из Одлуке проширене комисије Евроконтрола број 148 од 1.децембра 2017.године („Службени гласник РС“, број 114/17);
 5. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17);
 6. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 7. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17);
 8. Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 99/17);
 9. Правилник о изменама и допуни Правилника о аеродромским накнадама ("Службени гласник РС", број 96/17);
 10. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", број 91/17);
 11. Уредба о раду Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају ("Службени гласник РС", број 87/17);
 12. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца ("Службени гласник РС", број 87/17);
 13. Правилник о изменама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера ("Службени гласник РС", број 87/17);
 14. Правилник о именама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази ("Службени гласник РС", број 87/17);
 15. Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању („Службени гласник РС“, број 79/17);
 16. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 71/17);
 17. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17);
 18. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС", број 43/17);
 19. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17);
 20. Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19)- незванични пречишћени текст.

2016. година

 1. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 145 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 146 од 2. децембра 2016. године („Службени гласник РС, број 108/16);
 3. Правилник о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС, број 86/16);
 4. Правилник о пружању ваздухопловних метеоролошких услуга („Службени гласник РС“, број 79/16);
 5. Правилник о допуни Правилника о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања („Службени гласник РС“, број 70/16);
 6. Правилник о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету ( „Службени гласник РС", број 67/16 )
 7. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РС“, бр. 61/16 и 79/17) - незванични пречишћени текст
 8. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16);
 9. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка);
 10. Правилник о измени Правилника о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, број 48/16);
 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 40/16);
 12. Правилник о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби израза на српском језику („Службени гласник РС'', број 39/16);
 13. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 18/16);
 14. Правилник о пружању услуга контроле летења и услуга узбуњивања (Службени гласник РС, бр. 15/16 и 70/16);
 15. Правилник о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 4/16);
 16. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16);
 17. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године („Службени гласник РС“, број 3/16).

2015. година

 1. Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 113/15 и 50/19);
 2. Правилник о условима и поступку за издавање сагласности за коришћење аеродрома, односно хелидрома („Службени гласник РС“, број 108/15);
 3. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15);
 4. Правилник о беспилотним ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 108/15);
 5. Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 40/16);
 6. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15);
 7. Уредба о начину на који се ангажују учесници у трагању за ваздухопловом и спасавању лица у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број 93/15);
 8. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17);
 9. Правилник о летењу ваздухоплова („Службени гласник РС“, број 61/15);
 10. Правилник о полетању и слетању ваздухоплова изван аеродрома („Службени гласник РС“, број 61/15 );
 11. Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС“, број 61/15);
 12. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 43/17 и 87/17); 

2014. година

 1. Извод из Oдлуке Проширене комисије Eвроконтрола број 132 од 5. децембра 2014. године године („Службени гласник РС“, број 141/14);
 2. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 133 од 5. децембра 2014. године(„Службени гласник РС“, број 141/14);
 3. Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС", број 122/14);
 4. Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 87/17); 
 5. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 129 од 28. јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 95/14);
 6. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 126 од 26. марта 2014. године („Службени гласник РС“, број 55/14);
 7. Правилник о престанку важења Правилника о начину поступања са државним писмом Међународне организације цивилног ваздухопловства и процедури обавештавања о одступањима домаћих прописа од међународних стандарда и праксе („Службени гласник РС“, број 34/14);
 8. Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту („Службени гласник РС“, број 33/14);
 9. Правилник о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 10/1416/15 и 50/18);
 10. Правилник о заједничким правилима за доделу слотова и усклађивању редова летења на аеродромима („Службени гласник РС“, број 10/14);
 11. Одлука Проширене комисије Евроконтрола број 124 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14);
 12. Извод из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 123 од 4. децембра 2013. године („Службени гласник РС“, број 2/14).

2013. година

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13);
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13);
 3. Правилник о аеродромским накнадама („Службени гласник РС“, бр. 71/13 и 48/16, 96/17);
 4. Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије („Службени гласник РС“, број 24/13);
 5. Одлука о висини каматне стопе на закаснелу уплату рутне накнаде („Службени гласник РС“, број 24/13);
 6. Правилник o центрима за обуку и потврдама о обучености ватрогасно-спасилачког особља („Службени гласник РС“, број 24/13).

2012. година

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера („Службени гласник РС“, број 54/12);
 2. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16);
 3. Правилник о оперативној дозволи и заједничким правилима за обављање јавног авио-превоза („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 76/13);
 4. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12);
 5. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 86/16);
 6. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РС“, број 54/12);
 7. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 23/12 и 104/17);
 8. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12);
 9. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19);
 10. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);
 11. Правилник о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања („Службени гласник РС“, бр. 23/1210/144/16 – др. пропис и 65/19 ).

2011. година

 1. Правилник о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр. 98/11, 71/1316/15114/17 и 55/19);
 2. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 69/11);
 3. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Службени гласник РС", број 69/11);
 4. Правилник о сертификацији ваздухоплова на које се не примењује Део-21 ("Службени гласник РС", бр. 69/11 и 110/14);
 5. Правилник о дозволама за одржавање балона и ваздушних бродова („Службени гласник РС“, бр.  32/11 и 23/12);
 6. Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 54/12 и 24/13) - незванични пречишћени текст;
 7. Одлука о дефинисању међусобних обавеза Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од терминалних накнада („Службени гласник РС“, број  32/11);
 8. Одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  20/11);
 9. Правилник о пружању услуга из ваздуха и превозу за сопствене потребе („Службени гласник РС“, број  19/11);
 10. Правилник о допуни заједничких основних стандарда обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр.  19/11 и 10/14);
 11. Правилник о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, бр. 19/11 и 103/18);
 12. Упутство о начину обрачуна и плаћању накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, бр. 17/11 и 114/17)
 13. Правилник о висини накнада које се плаћају Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 13/11 и 28/16 - др.пропис); Напомена: на снази само чл. 36,37. и 38. Правилника.
 14. Правилник о заједничким правилима у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РС“, број  2/11);
 15. Правилник о безбедносном прегледу страних ваздухоплова на платформи аеродрома („Службени гласник РС“, број 2/11);
 16. Правилник о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 2/11 и 54/12);
 17. Упутство о садржини, начину издавања и обрасцу службене легитимације лица с листе стручњака за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС“, број 2/11).

2010. година

 1. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10); НАПОМЕНА: На снази само чл. 5-20. и Прилози 2. и 3;
 2. Правилник о начину рада Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја у спровођењу инспекције стандардизације („Службени гласник РС“, број 14/10);
 3. Правилник о таксама и накнадама које убира Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10);
 4. Правилник о уређењу и саставу одбора за жалбе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 14/10).

2009. година

 1. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 39/09).

2008. година

 1. Правилник о организацији радног времена чланова посаде цивилног ваздухоплова („Службени гласник РС“, бр. 101/08, 16/09, 93/09 и 14/10) - незванични пречишћени текст.

2005. година

 1. Правилник о дозволама летачког особља („Службени гласник РС“, број 30/05);
 2. Правилник о условима које мора да испуњава центар за обуку летачког особља („Службени гласник РС“, број 37/05);

2004. година и раније године

 1. Правилник о начину предаје и враћања хладног и ватреног оружја и муниције и претресу лица и ствари у јавном авиотранспорту („Службени лист СРЈ“, број 13/00);
 2. Правилник о простору, просторијама, техничкој опреми и начину вршења контрадиверзионог прегледа на аеродрому („Службени лист СРЈ“, број 13/00);
 3. Правилник о начину избацивања хемијских средстава из ваздухоплова („Службени лист СФРЈ“, број 62/80, 52/83 и „Службени лист СРЈ“, број 40/95);
 4. Уредба о безбедности на ваздухопловном пристаништу („Службени лист СФРЈ“, број 73/87 и „Службени лист СРЈ“ број 2/93);
 5. Правилник о служби хитне помоћи на аеродрому („Службени лист СФРЈ“; број 57/78 и „Службени лист СРЈ“, број 40/95).