Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

Одредбом члана 61. Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије трагање за ваздухопловом и спасавање лица је дефинисано као систем мера и поступака који се предузимају да би се пронашло место удеса ваздухоплова, спасила лица која су повређена у удесу или која је удес довео у опасност, пружила им се прва медицинска помоћ и она збринула на безбедно место. 

Систем трагања за ваздухопловом и спасавање лица организује и њиме управља Директорат, преко спасилачко-координационог центра, у складу са Правилником о пружању услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица и релевантним међународним документима из ове области.

Сектор за трагање и спасавање предлаже програме обуке,  организовање вежби, као и националне планове за трагање и спасавање за оперативно спровођење трагања и спасавања, а на основу Закона и стандарда и препоручене праксе из ICAO- Анекса 12. Чикашке конвенције и IAMSAR приручника.

 • „Правилник о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица („Службени гласник РС“, број 96/15 и 40/16)“

Послови Сектора за трагање и спасавање:

 • Планирања,  предлагања, организовања  система и анализа стања  у области пружања  услуге  трагања  и  спасавања  у цивилном ваздухопловству и извештавање о наведеном;
 • Комуникације, кооперације и координације са овлашћеним представницима државних органа и других  субјеката  надлежних  за  пружање  услуге  трагања  и  спасавања  у  цивилном ваздухопловству;
 • Сарадње са међународним организацијама цивилног ваздухопловства у области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, cарадња са службама трагања и спасавања суседних земаља;
 • Предлагања  програма,  докумената,  оперативних  процедура,  мера  и  поступака  у  области пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, као и послови израде предлога Плана и програма организовања пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Надзора  над  Спасилачко  координационим  центром  и  другим  учесницима  и  субјектима  у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Планирања,  предлагања,  организовања обука, стручног оспособљавања људства, као и оцене вежби  у  области  пружања  услуге  трагања  и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Организовања  Спасилачко координационог центрa
   

Послови Спасилачко координационог центра:

 • Пружање услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица 24 сата дневно у дефинисаној области трагања и спасавања у Републици Србији (дежурство у СКЦ) у складу са одредбама Закона о ваздушном саобраћају, домаћим прописима, међународним стандардима и препорученом праксом;
 • Оперативне комуникације, кооперације и координације са ангажованим учесницима који имају споразум о сарадњи са Директоратом у области пружања услуге трагања и спасавања, као и са другим субјектима који учествују у систему трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству. Сарадња са спасилачко-координационим центрима суседних земаља, као и оперативне сарадње са међународним организацијама у области пружања услуге трагања ис пасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Предлагање и реализација вежби и обука, и стручног оспособљавања људства ангажованог у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству;
 • Ажурирања националне и међународне базе радио предајника 406 МHz;
 • Подношење извештаја о активностима и догађајима у систему пружања услуге трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству
   

О надлежностима Сектора за трагање и спасавање - детаљније у Информатору о раду
О законским и подзаконским актима који регулишу Сектор за трагање и спасавање - детаљније у Прописима