Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.03.2018 18:37:20

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je nadležan za organizaciju i upravljanje sistemom traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije, a u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije. 
Direktorat ove obaveze ostvaruje preko Sektora za traganje i spasavanje i u okviru njega Spasilačko-koordinacionog centra, u skladu sa propisom o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica, koji je doneo Direktorat  -  „Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 96/15 i 40/16)“.
Učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica, definisani su Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Načini na koji se angažuju učesnici u traganju, propisala je Vlada RS kroz podzakonski akt „Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15)“.
Sektor za traganje i spasavanje predlaže programe obuke,  organizovanje vežbi, kao i nacionalne planove za traganje i spasavanje za operativno sprovođenje traganja i spasavanja, a na osnovu Zakona i standarda i preporučene prakse iz ICAO- Aneksa 12. Čikaške konvencije i IAMSAR priručnika.

Poslovi Sektora za traganje i spasavanje se odnose na:

•             organizovanje i upravljanje sistemom traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, u definisanoj oblasti traganja i spasavanja, 

•             operativno rukovođenje Spasilačko-koordinacionim centrom Direktorata, 

•             Nadzor na učesnicima u sistemu traganja i spasavanja,

•             Učestvovanje u međunarodnim programima sa temom traganja i spasavanja (COSPAS/SARSAT, ICAO EURSAT/TF, Regionalni savetodavni komitet za  traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu i dr.)

•             Izrada predloga regulative za uređenje sistema traganja i spasavanja, 

•             Izrada predloga sporazuma sa angažovanim učesnicima u okviru sistema traganja i spasavanja, 

•             Izrada predloga sporazuma o prekograničnoj saradnji sa državama iz okruženja,

•             Definisanje i implementacija programa obuke i vežbi.