Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  

Odredbom člana 61. Zakonom o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije traganje za vazduhoplovom i spasavanje lica je definisano kao sistem mera i postupaka koji se preduzimaju da bi se pronašlo mesto udesa vazduhoplova, spasila lica koja su povređena u udesu ili koja je udes doveo u opasnost, pružila im se prva medicinska pomoć i ona zbrinula na bezbedno mesto. 

Sistem traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica organizuje i njime upravlja Direktorat, preko spasilačko-koordinacionog centra, u skladu sa Pravilnikom o pružanju usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica i relevantnim međunarodnim dokumentima iz ove oblasti.

Sektor za traganje i spasavanje predlaže programe obuke,  organizovanje vežbi, kao i nacionalne planove za traganje i spasavanje za operativno sprovođenje traganja i spasavanja, a na osnovu Zakona i standarda i preporučene prakse iz ICAO- Aneksa 12. Čikaške konvencije i IAMSAR priručnika.

 • „Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 96/15 i 40/16)“

Poslovi Sektora za traganje i spasavanje:

 • Planiranja,  predlaganja, organizovanja  sistema i analiza stanja  u oblasti pružanja  usluge  traganja  i  spasavanja  u civilnom vazduhoplovstvu i izveštavanje o navedenom;
 • Komunikacije, kooperacije i koordinacije sa ovlašćenim predstavnicima državnih organa i drugih  subjekata  nadležnih  za  pružanje  usluge  traganja  i  spasavanja  u  civilnom vazduhoplovstvu;
 • Saradnje sa međunarodnim organizacijama civilnog vazduhoplovstva u oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, caradnja sa službama traganja i spasavanja susednih zemalja;
 • Predlaganja  programa,  dokumenata,  operativnih  procedura,  mera  i  postupaka  u  oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, kao i poslovi izrade predloga Plana i programa organizovanja pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Nadzora  nad  Spasilačko  koordinacionim  centrom  i  drugim  učesnicima  i  subjektima  u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Planiranja,  predlaganja,  organizovanja obuka, stručnog osposobljavanja ljudstva, kao i ocene vežbi  u  oblasti  pružanja  usluge  traganja  i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Organizovanja  Spasilačko koordinacionog centra
   

Poslovi Spasilačko koordinacionog centra:

 • Pružanje usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica 24 sata dnevno u definisanoj oblasti traganja i spasavanja u Republici Srbiji (dežurstvo u SKC) u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju, domaćim propisima, međunarodnim standardima i preporučenom praksom;
 • Operativne komunikacije, kooperacije i koordinacije sa angažovanim učesnicima koji imaju sporazum o saradnji sa Direktoratom u oblasti pružanja usluge traganja i spasavanja, kao i sa drugim subjektima koji učestvuju u sistemu traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu. Saradnja sa spasilačko-koordinacionim centrima susednih zemalja, kao i operativne saradnje sa međunarodnim organizacijama u oblasti pružanja usluge traganja is pasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Predlaganje i realizacija vežbi i obuka, i stručnog osposobljavanja ljudstva angažovanog u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Ažuriranja nacionalne i međunarodne baze radio predajnika 406 MHz;
 • Podnošenje izveštaja o aktivnostima i događajima u sistemu pružanja usluge traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu
   

O nadležnostima Sektora za traganje i spasavanje - detaljnije u Informatoru o radu
O zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu Sektor za traganje i spasavanje - detaljnije u Propisima