Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

Zakoni


 1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18, 9/20 i 62/23) - nezvanični prečišćeni tekst;
 2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 57/11);
 4. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 93/12);
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 45/15);
 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 83/18);
 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 09/20);
 8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 62/23);
 9. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 66/15) - nezvanični prečišćeni tekst;
 10. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 87/11);
 11. Zakon o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);
 12. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (Službeni glasnik RS”, br. 66/15 i 83/18) - nezvanični prečišćeni tekst;
 13. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);
 14. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj 83/18);
 15. Zakon o upravljanju aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 104/16);
 16. Zakon o opštem upravnom postupku;
 17. Zakon o inspekcijskom nadzoru.

            Podzakonski propisi          


2024

 1. Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma („Službeni glasnik RSˮ, broj 56/24);
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 52/24);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 25/24);
 4. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 25/24);
 5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS”, broj 8/24).

2023

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 115/23);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 23/177 od 28. novembra 2023. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 115/23);
 3. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 23/176 od 28. novembra 2023. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 115/23);
 4. Pravilnik o izmena i dopunama pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 105/23);
 5. Pravilnik o uslugama veze za prenos podataka za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RSˮ, broj 96/23);
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama („Službeni glasnik RS’ broj 65/23);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vazdušnog saobraćaja balonima („Službeni glasnik RS”, broj 65/23);
 8. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera („Službeni glasnik RS”, broj 55/23);
 9. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog i kabinskog osoblja („Službeni glasnik RS” broj 53/23);
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS” broj 46/23).

2022

 1. Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik PC”, broj 140/22);
 2. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 22/173 od 24. novembra 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 139/22);
 3. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 22/174 od 24. novembra 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 139/22);
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 130/22);
 5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/22);
 6. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RSˮ, broj 88/22);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 84/22);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RSˮ, broj 78/22);
 9. Pravilnik o trajanju smena u toku radnog dana,trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja („Službeni glasnik RSˮ, broj 66/22);
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 12. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22)
 13. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/22).

2021

 1. Pravilnik o osoblju obezbeđivanja i obuci u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 133/21); 
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima („Službeni glasnik RSˮ, broj 123/21); 
 3. Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 21/170 od 25. novembra 2021 („Službeni glasnik RSˮ, broj 119/21);
 4. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 21/170 od 25. novembra 2021 („Službeni glasnik RSˮ, broj 119/21); 
 5. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RSˮ, broj 118/21);
 6. Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 117/21);
 7. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak između govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RSˮ, broj 102/21);
 8. Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasne robe stranom avio-prevoziocu („Službeni glasnik RSˮ, broj 99/21);
 9. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/21);
 10. Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprovođenje funkcija mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM) („Službeni glasnik PC”, broj 87/21);
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RSˮ, broj 78/21);
 12. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova  („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 13. Pravilnik o potvrdama obučenosti spasilačko-vatrogasnog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 14. Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 15. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama („Službeni glasnik RS”, br. 54/21 i 65/23);
 16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/21);
 17. Pravilnik o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/21 i 25/24);
 18. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/21;
 19. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja ( „Službeni glasnik RSˮ, broj 3/21);
 20. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja balonima („Službeni glasnik RS”, br. 3/21 i 65/23).

2020

 1. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 3. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 20/166 od 26. novembra 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 20/167 od 26. novembra 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 5. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20130/22 i 52/24);
 6. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20,10/22 i 84/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 7. Pravilnik o posebnim delatnostima u vazdušnom saobraćaju i nekomercijalnom letenju vazduhoplovima koji nemaju potvrdu o tipu koju je izdala ili priznala Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20);
 8. Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševska („Službeni glasnik RS", broj 128/20) 
 9. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom („Službeni glasnik RS", broj 120/20);
 10. Pravilnik o dozvoli za obavljanje kontrole pristupa, pregleda obezbeđivanja, nadgledanje i patroliranje („Službeni glasnik RS", broj 102/20);
 11. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20154/20 i 24/21);
 12. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 12/20);
 13. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20);
 14. Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država ("Službeni glasnik RS", broj 1/20).


2019

 1. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 19/162 od 28. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS", br. 93/19);
 2. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 19/161 od 28. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS", br. 93/19);
 3. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19 i 120/20);
 4. Uredba o dopuni Uredbe o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 74/19);
 5. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja i aerodromskih dispečera i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);
 6. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje kontroliše ispravnost porvšina za kretanje vazduhoplova i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);
 7. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19);
 8. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“,broj 55/19);
 9. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima („Službeni glasnikRS", broj 50/19);
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 50/19);
 11. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, broj 22/19);
 12. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RS", broj 16/19);
 13. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 14. Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 15. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS", broj 12/19);
 16. Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, broj 8/19)
 17. Uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS", broj 6/19 74/19)
 18. Pravilnik o razvrstavanju vazduhoplova, znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova („Službeni glasnik RS", broj 6/19);
 19. Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima („Službeni glasnikRS", br. 5/19,50/19 i 123/21);
 20. Pravilnik o izmeni Pravilnika o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projktovanje („Službeni glasnik RS”, broj 1/19).

2018

 1. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje helidroma („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 3. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola br. 153 od 29. novembra 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola br. 154 od 29. novembra 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 5. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota ultralakog vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, broj 102/18);
 6. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 152 od 21. septembra 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 80/18);
 7. Pravilnik o merilima na osnovu kojih može da se odstupi od zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 70/18);
 8. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pružanju usluge kalibraže iz vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 58/18)
 9. Pravilnik o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/18 i 13/19);
 10. Pravilnik o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/18 i 13/19);
 11. Pravilnik o izmenama Pravilnika o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 50/18);
 12. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije centara za obuku  vazduhoplovnog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 49/18);
 13. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma  (,,Službeni glasnik RS'', broj 23/18 i 46/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 14. Pravilnik o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS'', br. 9/18 , 56/1812/193/21,  54/21117/21112/22 i 46/23 i 115/23);
 15. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje („Službeni glasnik RS“, br. 5/18 i 1/19);
 16. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18).

2017

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 2. Uputstvo o izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 3. Odluka proširene komisije Evrokontrola broj 149 od 1. decembra 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 4. Izvod iz Odluke proširene komisije Evrokontrola broj 148 od 1.decembra 2017.godine („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 5. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17);
 6. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o aerodromskim naknadama ("Službeni glasnik RS", broj 96/17);
 7. Uredba o radu Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 8. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 9. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 10. Pravilnik o imenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 11. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/17);
 12. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17 i 8/24);
 13. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS", broj 43/17);
 14. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17 i 46/22) -nezvanični prečišćeni tekst
 15. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RS, br. 11/17, 16/1978/21 i 78/22) - nezvanični prečišćeni tekst

2016

 1. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 145 od 2. decembra 2016. godine („Službeni glasnik RS, broj 108/16);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 146 od 2. decembra 2016. godine („Službeni glasnik RS, broj 108/16);
 3. Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu ( „Službeni glasnik RS", broj 67/16 )
 4. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16);
 5. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka);
 6. Pravilnik o izmeni Pravilnika o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, broj 48/16);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 40/16);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 9. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);
 10. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16).

2015

 1. Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 113/15 i 50/19);
 2. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za korišćenje aerodroma, odnosno helidroma („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 4. Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 40/16);
 5. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15);
 6. Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15);
 7. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17);
 8. Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, br. 61/15 i 88/22) -  nezvanični prečišćeni tekst;
 9. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 43/17 i 87/17);

2014

 1. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 132 od 5. decembra 2014. godine godine („Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 133 od 5. decembra 2014. godine(„Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 3. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, br. 110/14 i 87/17); 
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 129 od 28. jula 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 95/14);
 5. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 126 od 26. marta 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 55/14);
 6. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i proceduri obaveštavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse („Službeni glasnik RS“, broj 34/14);
 7. Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 10/1416/15 i 50/18);
 8. Pravilnik o zajedničkim pravilima za dodelu slotova i usklađivanju redova letenja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 10/14);
 9. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 124 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14);
 10. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 123 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14).

2013

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 3. Pravilnik o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 71/13 i 48/1696/17);
 4. Odluka o visini jedinice rutne naknade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);
 5. Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);

2012

 1. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 67/16);
 2. Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 76/13);
 3. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 4. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 5. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19);
 6. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);

2011

 1. Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, br. 98/1171/1316/15114/17 i 55/19);
 2. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o upravljanju vazdušnim prostorom i fleksibilnom korišćenju vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 3. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o interoperabilnosti evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 4. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje Deo-21 ("Službeni glasnik RS", br. 69/11 i 110/14);
 5. Pravilnik o dozvolama za održavanje balona i vazdušnih brodova („Službeni glasnik RS“, br.  32/11 i 23/12);
 6. Odluka o definisanju međusobnih obaveza Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije po osnovu učešća u raspodeli prihoda od terminalnih naknada („Službeni glasnik RS“, broj  32/11);
 7. Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  20/11);
 8. Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br.  19/11 i 10/14);
 9. Pravilnik o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 19/11 i 103/18);
 10. Uputstvo o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 17/11 i 114/17)
 11. Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 13/11 i 28/16 - dr.propis); Napomena : na snazi samo čl. 36,37. i 38. Pravilnika.
 12. Pravilnik o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 13. Uputstvo o sadržini, načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije lica s liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama („Službeni glasnik RS“, broj 2/11).

2010

 1. Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 68/10, 102/18 - dr. pravilnika i 6/19 -dr. pravilnika); Napomena : Na snazi samo čl. 5-20. i Prilog 2 i 3.
 2. Pravilnik o načinu rada Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 3. Pravilnik o taksama i naknadama koje ubira Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 4. Pravilnik o uređenju i sastavu odbora za žalbe Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10).

2009

 1. Pravilnik o dozvoli inženjera letača i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 39/09).

2008

 1. Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, br. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, 55/16 - dr. pravilnik) - nezvanični prečišćeni tekst.

2005

 1. Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 30/05); - Napomena : Primenjuje se samo na navigatore letače.
 2. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 37/05); - Napomena : Primenjuje se samo na navigatore letače.

2004. godina i ranije godine

 1. Pravilnik o službi hitne pomoći na aerodromu („Službeni list SFRJ“; broj 57/78 „Službeni list SRJ“, broj 40/95).