Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Отпочели преговори са Европском заједницом у области ваздушног саобраћаја

Недеља, 20.03.2005.
Европска комисија – Генерални директорат за енергетику и саобраћај је још фебруара месеца ове године иницирала преговоре са земљама западног Балкана у вези закључивања: 
 
Споразума између Србије и Црне Горе и Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја – тзв. Хоризонтални споразум о ваздушном саобраћају
 
Мултилатералног споразума о успостављању Заједничког европског ваздушног простора , формирања тзв. “функционалних блокова ваздушног простора“ (Functional Air space Block 
 
Посао око потписивања тзв. Хоризонталн ог споразум а о ваздушном саобраћају којим се мењају само поједине одредбе билатералних споразума са земљама ЕУ и који претходи следећој фази, преговорима за закључивање Мултилатералног споразума је парафиран 8. јуна у Бриселу и потписивање се очекује у наредном периоду, према предлогу ЕК. 
 
Пред нама је огроман посао преговора за закључивање Мултилатералн ог споразум а о успостављању »Заједничког европског ваздушног простора« (ECAA - European Common Aviation Area ) где се као стране уговорнице појављује ЕЗ , а са друге стране Републик а Албаније, БиХ, Републик а Бугарск а , Републик а Хрватск а , Републик а Ирск а , БЈР Македониј а , Краљевин а Норвешк а , Србије и Црне Горе, Републике Румуније и УНМИК-а са посебним статусом који не прејудицира коначно решење на КиМ . Савет ЕУ је децембр а 2004. дао мандат Европској Комисији да преговара о мултилатералном споразуму са земљама западног Балкана o проширењу Заједничког европског ваздушног простора на земље западног Балкана , а р азлог за давање овог мандата је био да се створе претпоставке за успостављање заједничког европског ваздушног подручја и заједничког тржишта ваздухопловних услуга које ће поред Европске заједнице обухватити и њене суседе.
 
Након закључивања и ратификације споразума биће неопходно обезбедити услове за непосредн у приме н у пропис а , стандард а и директив а ЕЗ. Рокови за потпуну примену ових мера либерализације прецизираће се кроз посебан уговор о транзиционом периоду, који ће свака страна закључити са ЕЗ и чија ће примена зависити од способности и достигнутих стандарда ваздухопловне привреде, односно постигнуте хармонизације када је регулатива у питању.
 
П рва рунда преговора већ одржана у Бриселу 31.03. односно 1.04.2005. године . У оквиру плана који је утврдила ЕК , експерти из ЕУ су о д 20. до 22. јуна 2005. године боравили у Србији и Црној Гори којом приликом су извршили експертску анализу, пресек стања у области ваздухопловства и увид у административн у инфраструктур у и капацитет е који омогућавају непосредну примену прописа ЕУ у областима: економск е регулатив е ( укључујући и регулативу у вези приступа тржишту д ржавн е помоћ и и политик е конкуренције ), управљања ваздушним саобраћајем, в аздухопловн е сигурност и , ваз духопловн е безбедност и и п олитик е аеродрома .
 
Наредни месеци ће бити предвиђени за билатералне разговоре и припрему нацрта споразума, а мултилатерални преговори су планирани за 12. и 13.децембар 2005. године, када се према предвиђањима ЕК може очекивати парафирање споразума и његово потписивање током јануара 2006. године.
 

Од реалних могућности наше ваздухопловне привреде и брзине којом ћемо се прилагођавати новим условима, зависиће дужина транзиционог периода и опстанак на тржишту. 


Назад на остале вести