Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
ОБАВЕШТЕЊА
 
 1. ААМ 1/2020
 2. ААМ 2/2019
Обавештавамо све ваздухопловно-техничке организације, које поседују Дозволу за обављање делатности издату према Делу-М, Делу-145 или Делу-147, да су дужне да се до 01.09.2019. године усагласе са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбеносги ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима (Службени гласник РС, бр. 5/19), што укључује достављање измене приручника организације Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије на одобрење.
 
Скрећемо пажњу ваздухопловно-техничким организацијама да су објављени нови правилници : 
- Правилник о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима“ (Службени гласник РС, бр. 5/19), и 
- Правилник о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја у области nловидбености и заштите животне средине и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање (Службени гласник РС. 5/18 и 1/19
Ово обавештење даје упутство Ваздухопловно-техничким организацијама како да задовоље захтев из ових Правилника који се односи на извештавање о догађајима у којима су откривени делови који нису одобрени или који су са непознатим пореклом ( Део M, M.A.202,  Део 145.A.60 и АМЦ-ови, 21.A.3A и АМЦ).
 
10.01.2016. године је урађена измена списка Налога за пловидбеност објављених на сајту ДЦВ.
Измене су следеће:
 1. AAM 1/2019
 2. Нова форма обрасца
 3. Дневник радова/Experience Logbook
 4. Oбавештење операторима и корисницима ваздухоплова
10.01.2016. године је урађена измена списка Налога за пловидбеност.
Измене су следеће:
 1. НПВ 08-02-01 је повучен. FAA AD 2006-18-15 је и даље важећи у складу са наведеним у рубрици „Applicability“  AD 2006-18-15.
 2. НПВ 09-03-01 је повучен априла 2013, а сада је и уклоњен са сајта.
 3. НПВ 15-04-01 је повучен у марту 2016. године издавањем НПВ 15-04-01 Р1, а сада је и уклоњен са сајта
 4. Издат је нови НПВ 16-12-01 „Преглед предње ноге стајног трапа“ са применом на авионе типа ГАЛЕБ Г-2.
 5.  Издат је нови НПВ 89-11-01 Р3 „Допунски захтеви за одржавање ваздухоплова“ који замењује НПВ 89-11-01 Р2 од 29.12.1993