Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Odredbom člana 62. Zakonom o vazdušnom saobraćaju predviđeno je da u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica učestvuju ministarstva nadležna za poslove odbrane, unutrašnje poslove i poslove zdravlja, organi opština, gradova, grada Beograda i autonomnih pokrajina, javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu.

Načini na koji se angažuju učesnici u traganju, propisala je Vlada RS kroz podzakonski akt „Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15)“.

Članom 2 stav 1  Uredbe precizirano je da učesnici u traganju i spasavanju koji, u zavisnosti od okolnosti, mogu da budu angažovani na zahtev spasilačko-koordinacionog centra (u daljem tekstu: SKC) u slučaju operacija traganja i spasavanja su:

1) Ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

2) Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove;

3) Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

4) Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) Javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu;

6) Aero klubovi, vazduhoplovne organizacije i vazduhoplovna udruženja;

7) Specijalizovane jedinice za spasavanje;

8) Aerodromske službe:

   - Spasilačko-vatrogasna služba,

   - Služba hitne medicinske pomoći;

9) Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi;

10) Međunarodni Cospas-Sarsat program, kao satelitski sistem traganja i spasavanja koji detektuje signale sa radio predajnika za otkrivanje pozicije u slučaju nužde i prosleđuje dostupne informacije o detekciji SKC-a u okviru Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.