Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije usvojio je novi Plan  organizovanja sistema traganja za vazduhoplovom  i  spasavanja lica u  civilnom  vazduhoplovstvu Republike  Srbije (u daljem tekstu: Plan traganja i spasavanja), kojim se opisuje i definiše način organizovanja, upravljanja i funkcionisanja sistema traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu u Republici Srbiji.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje za pokretanje i vođenje operacija traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije,  a može se primenjivati i na teritoriji druge države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom zaključenim sa tom državom. Takođe, Plan traganja i spasavanja se odnosi i na organe druge države nadležne za traganje i spasavanje koji učestvuju u operacijama traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa Međunarodnim ugovorima.

Plan traganja i spasavanja je izrađen na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, Uredbe o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu, Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica, a koji su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom u oblasti traganja i spasavanja.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje u radu Sektora za traganje i spasavanje Direktorata i svih angažovanih učesnika i subjekata tokom svog angažovanja u sistemu traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije.

Link: Plan traganja i spasavanja se može preuzeti ovde