Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije usvojio je novi Plan  organizovanja sistema traganja za vazduhoplovom  i  spasavanja lica u  civilnom  vazduhoplovstvu Republike  Srbije (u daljem tekstu: Plan traganja i spasavanja), kojim se opisuje i definiše način organizovanja, upravljanja i funkcionisanja sistema traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu u Republici Srbiji.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje za pokretanje i vođenje operacija traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije,  a može se primenjivati i na teritoriji druge države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom zaključenim sa tom državom. Takođe, Plan traganja i spasavanja se odnosi i na organe druge države nadležne za traganje i spasavanje koji učestvuju u operacijama traganja i spasavanja na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa Međunarodnim ugovorima.

Plan traganja i spasavanja je izrađen na osnovu Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, Uredbe o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu, Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica, a koji su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom u oblasti traganja i spasavanja.

Plan traganja i spasavanja se primenjuje u radu Sektora za traganje i spasavanje Direktorata i svih angažovanih učesnika i subjekata tokom svog angažovanja u sistemu traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije.

Link: Plan traganja i spasavanja se može preuzeti ovde