Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - (Конкурс је завршен)

Среда, 03.01.2018.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - (Конкурс је завршен)

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

ОГЛАШАВА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(Конкурс је завршен) 

 

 I   РАДНА МЕСТА КОЈА СЕ ПОПУЊАВАЈУ:

 

 

1.      Инспектор за пловидбеност, Одељење пловидбености, Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље - 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту инспектор за пловидбеност:

-      завршен машински факултет ваздухопловног смера у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у струци, као и одговарајуће искуство у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа и стандарда у области ваздухопловства и ратификованих међународних конвенција из домена пловидбености;

-       вештина комуникације-непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

 

 

   

 

 

Предност ће имати кандидати који:

 

-          поседују сертификате о  присуству/положеном испиту из области иницијалне и континуиране пловидбености;

-          имају искуства на руководећим позицијама у организацијама која се баве делатностима из домена иницијалне и континуиране пловидбености;

-          поседују дозволу/лиценцу за одржавање ваздухоплова или ваздухопловних производа издату од стране ваздухоплoвних власти земаља чланица ICAO или њихових акредитационих тела из ваздухопловне делатности;

-          поседују сертификате о положеним обукама за тип ваздухоплова;

-          поседовање возачке дозволе Б категорије;

2.      Инспектор за пловидбеност, Одељење пловидбености, Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље - 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту инспектор за пловидбеност:

-      Завршен електротехнички факултет - студијски програм електротехника и рачунарство у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у струци, као и одговарајуће искуство у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа и стандарда у области ваздухопловства и ратификованих међународних конвенција из домена пловидбености;

-       вештина комуникације-непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.

 

 

    Предност ће имати кандидати који:

 

-          поседују сертификате о  присуству/положеном испиту из области иницијалне и континуиране пловидбености;

-          имају искуства на руководећим позицијама у организацијама која се баве делатностима из домена иницијалне и континуиране пловидбености;

-          поседују дозволу/лиценцу за одржавање ваздухоплова или ваздухопловних производа издату од стране ваздухоплoвних власти земаља чланица ICAO или њихових акредитационих тела из ваздухопловне делатности;

-          поседују сертификате о положеним обукама за тип ваздухоплова;

-          поседовање возачке дозволе Б категорије;

3.  Инспектор за електроенергетске инсталације, ваздухопловне системе и опрему, Одељење аеродрома, Сектор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање у ваздухопловству ( АТМ/ANS/ADR/AVSEC ) – 1 извршилац     

         

Услови за рад на радном месту инспектор за електроенергетске инсталације, ваздухопловне системе и опрему:

 

-       стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука- електроенергетски смер, на основним академским или специјалистичким струковном студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;

-       5 година радног искуства у области ваздухопловства;

-       искуство у раду са Windows оперативним системом, пословним апликацијама (MS Word, MS Excel, MS Outlook ) и интернет претраживачима;

-       познавање енглеског језика – B1*CEFR;

 

Провера стручне оспособљености, знања и вештина које се проверавају у изборном поступку:

-       познавање међународних и националних прописа, стандарда  и препоручене праксе и ратификованих међународних конвенција у области аеродрома и комуникацијских, навигацијских и надзорних система и уређаја;

-       вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.  

            

II  ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

 

               Рад на радним местима се заснива на неодређено време, место рада Београд, ул.    Скадарска бр. 23 и 23/1.

 

 

III  ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

-          потписана пријава- у пријави назначити радно место на које се конкурише са контакт  адресом и бројем телефона;

-          биографија;

-          оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;

-          оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-          оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;       

-          доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство;

-          уверење судског органа да се против кандидата не води кривични поступак;

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног   бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника биће одбачене закључком Kонкурсне комисије.

 

 

IV  РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 15 дана, који  почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у дневном листу  „Блиц“ и на званичном сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (www.cad.gov.rs).         .

 

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС:

 

            Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, ул. Скадарска 23 и 23/1, са назнаком „за јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише“.

 

 

VI  ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

 

Ирена Бјелотомић, контакт телефон 011 292 7028

 

VII ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази за испуњавање услова за оглашена радна места, проверу стручних оспособљености, знања и вештина, конкурсна комисија ће проверу обавити усменим путем, у просторијама Директората  цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, Скадарска 23 и 23/1.

О датуму, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или на адресу коју су навели у пријави.

 

Напомена:

 

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

 

 

 


Назад на остале вести