Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Јавни оглас за попуну извршилачког радног места и заснивање радног односа на неодређено време

Среда, 06.07.2016.
РЕПУБЛИКА СБИЈА
 
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд
 
 
 
расписује јавни оглас за попуну извршилачког радног места и
заснивања радног односа на неодређено време.
 
Раднo местo којe се попуњава:
 
Инспектор за саобраћајну делатност, 1 извршилац
 
  1. Услови за рад на радном месту:
Висока или виша стручна спрема, дозвола транспортног пилота авиона ATPL (A) са важећим овлашћењем за летење на типу авиона са више пилота, пет година радног искуства на пословима летачког особља у јавном авио- превозу са најмање 5000 сати налета на ваздухопловима транспортне авијације у улози вође ваздухоплова, да поседује или је поседовао овлашћење инструктора или испитивача.
Предност имају кандидати који имају уписан тип авиона А 320.
 
Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе следеће доказе (који морају бити у оригиналу или овереној фотокопији):
- доказ о поседовању дозволе транспортног пилота авиона ATPL (A) са важећим овлашћењем за летење на типу авиона са више пилота
- доказ да поседује или је поседовао овлашћење инструктора или испитивача
- доказ о укупном броју сати налета
- доказ о завршеној  школској спреми (диплома);
- доказ о радном искуству у струци;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
- доказ о поседовању возачке дозволе „B“ категорије;
 
Заинтересовани кандидати пријаве на јавни оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом могу доставити у року од 15 дана који тече од првог наредног дана од дана објављивања у дневним листовима „Политика, Блиц и Вечерње Новости“, на адресу: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, ул. Скадарска 23 и 23/1, или лично предати писарници Директората, са назнаком за конкурс. 
Конкурсна комисија ће o избору усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима проверити знања и вештине потребне за рад на  радном месту. 
О месту, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су поднети сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, кандидати ће бити благовремено обавештени.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и неблаговремене и непотпуне пријаве, неће бити разматране.
 

Лице које је задужено за давање обавештења  у вези огласа је Ирена Бјелотомић, шеф Одсека за људске ресурсе, и-мејл адреса ibjelotomic@cad.gov.rs, бр. телефона 011 2927 028. 


Назад на остале вести