ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Јавни оглас за попуну извршилачког радног места и заснивање радног односа на неодређено време

Среда, 06.07.2016.
РЕПУБЛИКА СБИЈА
 
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд
 
 
 
расписује јавни оглас за попуну извршилачког радног места и
заснивања радног односа на неодређено време.
 
Раднo местo којe се попуњава:
 
Инспектор за саобраћајну делатност, 1 извршилац
 
  1. Услови за рад на радном месту:
Висока или виша стручна спрема, дозвола транспортног пилота авиона ATPL (A) са важећим овлашћењем за летење на типу авиона са више пилота, пет година радног искуства на пословима летачког особља у јавном авио- превозу са најмање 5000 сати налета на ваздухопловима транспортне авијације у улози вође ваздухоплова, да поседује или је поседовао овлашћење инструктора или испитивача.
Предност имају кандидати који имају уписан тип авиона А 320.
 
Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе следеће доказе (који морају бити у оригиналу или овереној фотокопији):
- доказ о поседовању дозволе транспортног пилота авиона ATPL (A) са важећим овлашћењем за летење на типу авиона са више пилота
- доказ да поседује или је поседовао овлашћење инструктора или испитивача
- доказ о укупном броју сати налета
- доказ о завршеној  школској спреми (диплома);
- доказ о радном искуству у струци;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
- доказ о поседовању возачке дозволе „B“ категорије;
 
Заинтересовани кандидати пријаве на јавни оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом могу доставити у року од 15 дана који тече од првог наредног дана од дана објављивања у дневним листовима „Политика, Блиц и Вечерње Новости“, на адресу: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд, ул. Скадарска 23 и 23/1, или лично предати писарници Директората, са назнаком за конкурс. 
Конкурсна комисија ће o избору усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима проверити знања и вештине потребне за рад на  радном месту. 
О месту, дану и времену када ће се спровести усмени разговор са кандидатима, чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су поднети сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, кандидати ће бити благовремено обавештени.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и неблаговремене и непотпуне пријаве, неће бити разматране.
 

Лице које је задужено за давање обавештења  у вези огласа је Ирена Бјелотомић, шеф Одсека за људске ресурсе, и-мејл адреса ibjelotomic@cad.gov.rs, бр. телефона 011 2927 028. 


Назад на остале вести