Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Брисел, 29. јуна 2006. године

Четвртак, 29.06.2006.
Заменик генералног директора Директората цивилног ваyдухопловства Драгољуб Трговчевић потписао је у Бриселу Мултилатерални споразум између Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Исланд, Бивше Југословенске Републике Македоније, Краљевине Норвешке, Републике Србије, Републике Црне Горе, Румуније и Мисије привремене управе Уједињених Нација на Косову о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја (ECAA).
 
Процес преговора око усаглашавања овог споразума са Европском заједницом трајао је више од годину дана уз учешће државних органа Србије, ваздухопловне привреде и свих субјеката на које се Споразум односи.
 
Применом ECAA споразума, након ратификације у Скуштини Републике Србије обезбедиће се побољшање система управљања ваздушним саобраћајем, успостављање и примена јединствених стандарда у области сигурности и безбедности цивилног ваздухопловства, спровођење заједничке политике у области управљања аеродромима, непосредна примена европске ваздухопловне  регулативе, примена  стандарда у погледу заштите корисника, заштите од монополског положаја на тржишту, заштите животне средине избегавање државне помоћи итд.
 
Крајњи циљ је успостављање Заједничког европског ваздухопловног подручја које ће се заснивати на слободном приступу тржишту, слободи оснивања предузећа, подједнаким условима конкуренције слободном приступу тржишту, капацитетима ваздушног саобраћаја, ценама превоза и слободном оснивању компанија (на реципрочној основи) као и потпуна либерализација ваздушног саобраћаја унутар заједничког европског ваздухопловног тржишта.
 
Рокови за потпуну примену ових мера либерализације прецизирају се кроз посебне протоколе о транзиционим периодима, који су придодати основном споразуму и који обухватају специфичне потребе сваке стране уговорнице, укључујући и све прелазне аранжмане и рокове за њихову примену. Дужина транзиционих периода није прецизно дефинисана, већ ће се испуњеност услова сваке стране уговорнице посебно ценити, од чега ће зависити прелазак у наредну фазу.
 
Применом овог споразума наступиће потпуно нове околности у области ваздухопловства и од реалних могућности ваздухопловне привреде и брзине прилагођавања новим условима, зависиће дужина трајања транзиционих периода и опстанак на тржишту.
 
Значај обог споразума је и у чињеници да када он ступи на снагу биће један од кључних елемената политичке и економске интеграције региона Југоисточне Европе у ЕУ. 

Назад на остале вести