Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

Среда, 30.11.2011.
Од 29.новембра 2011. године на снази је Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (“Сл. гласник РС”, број 87/2011 ).
 
Овим законом уређују се облигациони односи у ваздушном саобраћају који се односе на уговоре о превозу путника, пртљага и ствари; уговоре о обављању других комерцијалних делатности у ваздушном саобраћају; уговоре о закупу ваздухоплова; уговоре о осигурању у ваздушном саобраћају, као и на односе који настају у случају штете коју ваздухоплов у лету причини трећим лицима и стварима на земљи.
 
Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, уређују се  такође, својинско-правни односи на ваздухоплову као што су својина и заложно право на ваздухоплову, поступак извршења и обезбеђења на ваздухоплову, као и надлежност судова у погледу извршења и обезбеђења.
 
Истачемо да се овим законом преузмају европски прописи којима се посебно уређују права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, одговорност авио-превозилаца у ваздушном превозу према путницима и њиховом пртљагу, права лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу.
 
Такође, одређује се орган који је надлежан за надзор над извршењем тих прописа и прописују правичне, транспарентне и одвраћајуће санкције за кршење његових одредаба.
 

Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести