Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

Среда, 30.11.2011.
Од 29.новембра 2011. године на снази је Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (“Сл. гласник РС”, број 87/2011 ).
 
Овим законом уређују се облигациони односи у ваздушном саобраћају који се односе на уговоре о превозу путника, пртљага и ствари; уговоре о обављању других комерцијалних делатности у ваздушном саобраћају; уговоре о закупу ваздухоплова; уговоре о осигурању у ваздушном саобраћају, као и на односе који настају у случају штете коју ваздухоплов у лету причини трећим лицима и стварима на земљи.
 
Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, уређују се  такође, својинско-правни односи на ваздухоплову као што су својина и заложно право на ваздухоплову, поступак извршења и обезбеђења на ваздухоплову, као и надлежност судова у погледу извршења и обезбеђења.
 
Истачемо да се овим законом преузмају европски прописи којима се посебно уређују права путника код ускраћивања укрцавања, отказивања летова и кашњења летова, одговорност авио-превозилаца у ваздушном превозу према путницима и њиховом пртљагу, права лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио-превозу.
 
Такође, одређује се орган који је надлежан за надзор над извршењем тих прописа и прописују правичне, транспарентне и одвраћајуће санкције за кршење његових одредаба.
 

Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести