Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

 

2021. година

 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 24/21);

2020. година

 1. Правилник о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РСˮ, број 154/20);
 2. Правилник о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству („Службени гласник РСˮ, број 142/20);
 3. Правилник о ваздухопловном информисању („Службени гласник РСˮ, број 142/20)     
  Каталог података (српски) 
  - Каталог података (енглески)
  Каталог података на српском језику садржи одступања за Републику Србију у односу на препоруке ICAO, која су обележена црвеном бојом, и из тог разлога  представља меродаван документ. Ако постоје недоумице у вези са преводом појединих израза, може се погледати како они гласе у Каталогу података на енглеском језику, који је преузет из ICAO Документа 10066 PANS-AIM
 4. Правилник о правилима летења и пружању услуга контроле летења, узбуњивања и информисања ваздухоплова у лету („Службени гласник РСˮ, број 142/20)
 5. Наредба о одређивању условно забрањених зона LY R10 Увац, LY R11 Трешњица и LY R12 Милешевска („Службени гласник РС", број 128/20) - Напомена: ступа на снагу 3. новембра 2020. године;
 6. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20);
 7. Уредба о изменама и допуни Уредбе о управљању ваздушним простором („Службени гласник РС", број 120/20);
 8. Правилник о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС", број 26/20) - Напомена: примењује се од 28. јануара 2021;

2019. година

 1. Уредба о управљању ваздушним простором ("Службени гласник РС", бр. 86/19) - ATM/ASM
 2. Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 62/19) - ATM/ASM
 3. Правилник о процедурама инструменталног летења(„Службени гласник РС“, број 57/19) - ATM/PANS

2018. година

 1. Правилник о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора („Службени гласник РС“, број 1/18) - Уредба Комисије (ЕУ) бр. 176/2011 од 24.02.2011

2017. година

 1. Уредба о саставу и начину рада Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 108/17) - ATM/ASM
 2. Правилник о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17) - ATM/ASM
 3. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС", број 43/17) - (ICAO Анекс 3)
 4. Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних информација за Јединствено европско небо ("Службени гласник РС", број 99/17 и 78/19);
 5. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења („Службени гласник РС“, број 25/17);

2016. година

 1. Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Beograd и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Beograd („Службени гласник РС“, бр. 47/16 и 48/16-исправка) - ATM/ASM
 2. Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС, број 55/16) - (1207/2011)

2015. година

 1. Правилник о беспилотним ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 108/15);
 2. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/1518/16 и 71/17) - Уредба (ЕУ) бр. 2015/340
 3. Правилник о утврђивању услова за усаглашену доделу и употребу Mode S упитних кодова за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 96/15) - Уредба (ЕУ) бр. 262/2009
 4. Правилник о утврђивању захтева који се односе на идентификацију ваздухоплова у оквиру надзора за Јединствено европско небо („Службени гласник РС“, број 108/15) - (1206/2011)

2014. година

 1. Правилник о радном времену контролора летења на оперативном радном месту („Службени гласник РС“, број 33/14);
 2. Правилник о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација или уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС", број 122/14);

2013. година

 1. Уредба о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM
 2. Одлука о образовању Националног ваздухопловног комитета („Службени гласник РС“, број 106/13) - ATM/ASM

2012. година

 1. Правилник о преузимању европских прописа о успостављању Заједничког предузећа за развој нове генерације Европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о осмотреним метеоролошким подацима за израду ваздухопловних аеродромских климатолошких информација („Службени гласник РС“, број 54/12) - (ICAO Анекс 3)
 3. Правилник о захтевима за примену протокола за пренос порука о лету („Службени гласник РС“, бр. 54/12 и 67/16) - (633/2007)
 4. Правилник о захтевима за аутоматске системе за размену података о лету („Службени гласник РС“, број 23/12) - (1032/2006)
 5. Правилник о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази („Службени гласник РС“, бр. 23/12 , 87/17 и 22/19) - (1033/2006)
 6. Правилник о утврђивању захтева за размак говорних канала ваздух-земља („Службени гласник РС“, број 54/12) - (1265/2007)

2011. година

 1. Правилник о преузимању прописа Европске уније о управљању ваздушним простором и флексибилном коришћењу ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 69/11) - ATM/ASM
 2. Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС“, бр. 32/1154/12 и 24/13) - Уредбе (ЕЗ) бр. 549/2004; 550/2004; 1035/2011; 1034/2011
 3. Правилник о преузимању прописа Европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним саобраћајем ("Службени гласник РС", број 69/11) - (552/2004)
 4. Правилник о успостављању система безбедносних гаранција за рачунарске програме пружалаца услуга у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 2/11 и 54/12) - (482/2008)