Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
У оквиру својих надлежности Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавља послове који доприносе континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја:
 
 • Доношење ваздухопловних прописа и првостепених управних аката,
 • Издавање јавних исправа (сертификата, односно  дозвола), и то:
  • Организацијама за обављање јавног авио-превоза и обављање других делатности у ваздушном саобраћају; ваздухопловно-техничким организацијама која обављају послове пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме;
  • Оператерима аеродрома, хелидрома, летилишта, терена и пружаоцима услуга земаљског опслуживања; пружаоцима услуга у ваздушној пловидби (услуге у ваздушном саобраћају, услуге комуникације, навигације и надзора, ваздухопловно метеоролошке услуге, услуге ваздухопловног информисања и услуге трагања за ваздухопловом и спасавања лица), пружају се услуге узбуњивања у склопу услуга контроле летења и информисања ваздухоплова у лету а не услуге трагања и спасавања
  • Центрима за обуку ваздухопловног особља;
  • Здравственим установама које врше преглед ваздухопловног особља;
  • Организацијама које обављају преглед обезбеђивања на аеродрому;
  • Ваздухопловном особљу;
 • Обављање основне и периодичне провере (одита), ради утврђивања да ли објекат провере испуњава услове за обављање делатности или пружање услуга у ваздухопловству;
 • Вршење инспекцијског надзора над спровођењем Закона о ваздушном саобраћају, подзаконских аката донетих на основу тог закона, међународних аката и прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе и Закона о основама облигационих и својинско-правних односа у ваздушном саобраћају у делу заштите права путника;
 • Сарадњу с надлежним органима других држава;
 • Издавање потврда о пловидбености ваздухоплова и уверења о регистрацији ваздухоплова;
 • Учествује у припреми Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству;
 • Прописивање услова под којима се успоставља и користи Систем управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима за успостављање и коришћење Система управљања безбедношћу;
 • Давање сагласности ваздухопловним субјектима на Безбедносну анализу за функционалне промене;
 • Спровођење Нацоналног програм за обезбеђивање у ваздухопловству, Програма за контролу мера обезбеђивања у ваздухопловству и  Програма обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству и утврђује мере за заштиту ваздушног саобраћаја од незаконитих радњи;
 • Вођење јавних књига, Регистра ваздухоплова и Евиденције ваздухоплова, регистра аеродрома и регистра ваздухопловног особља;
 • Издавање дозвола за обављање редовног и ванредног јавног авио-превоза, дозвола за транспорт наоружања и војне опреме и опасних материја ваздушним путем;
 • Прописивање које се исправе и књиге морају налазити у ваздухоплову у току лета;
 • Издавање сагласности на услове за пројектовање и изградњу аеродрома, хелиодрома, летелишта и ваздухопловних објеката;
 • Организацију и управљање системом трагања за ваздухопловом и спасавање лица;
 • Управљање квалитетом
 • Обуке у цивилном ваздухопловству