Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 16.10.2018 01:25:57

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 

Ваздухопловно метеоролошко особље (ВМО)

Обрасци

  1. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-001 - Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ВМО
  2. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-002 - Захтев за сагласност на прoмену услова рада центра за обуку ВМО 
  3. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-003 - Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО
  4. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-004 -  Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО
  5. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-005 -Захтев за одобрење листа процењивача стручности
  6. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-006 -Захтев за одобрење измена приручника о раду центра за обуку и приручника о обуци ВМО
  7. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-007 -  Захтев за одобрење програма обуке ВМО

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  43/17); 

Центри за обуку ВМО

  1. Евиденција организација за обуку ваздухопловно-метеоролошког особља