Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ATCO) Захтев за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења (ATCO), овлашћења, додатних и посебних овлашћења
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ATCO) захтев за издавање дупликата дозволе контролора летења/студента контролора летења
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-50 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-006 Захтев за признавање и замену дозвола и признавање обука
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-043 Захтев за издавање привремене ауторизације OJTI, ASSE
 6. Захтев за исплату накнаде за спроведену процену стручности контролора летења

Процедуре

 1. Процедура издавања привремене ауторизације OJT инструктора или процењивача
 2. Процедура подношења приговора и жалбе
 3. Процедура признавања и замене дозвола студента (контролора летења) и признавања обука
 4. Процедура за издавање/продужење/обнову дозволе (студента) контролора летења (АТСО), овлашћења, додатних и посебних овлашћења 
 5. Процедура за суспензију коришћења и стављања ван снаге дозволе, овлашћења у дозволи ваздухопловног особља и ауторизација/сертификата

Упутства

 1. Упутство о издавању дозволе студента контролора летења, контролора летења и управни поступак

ЕУ прописи

 1. Уредба (EЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета од 20. фебруара 2008. о заједничким правилима у области цивилног ваздухопловства и успостављању Европске агенције за ваздухопловну безбедност, која поништава Директиву Савета  91/670/EEЗ, Уредбу (EК) бр 1592/2002 и Директиву 2004/36/EC
 2. Уредба (EЗ) бр 1108/2009 Европског парламента и Савета од 21. октобра 2009. која мења и допуњава Уредбу (EЗ) бр 216/2008 у области аеродрома, управљања ваздушним саобраћајем и услуга у ваздушној пловидби и поништава Директиву  2006/23/EЗ
 3. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године о утврђивању техничких захтева и управних поступака који се односе на дозволе контролора летења и сертификате у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 216/2008 Европског парламента и Савета, о изменама и допунама Спроведбене уредбе Комисије (ЕУ) бр. 923/2012 и престанку важења Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 805/2011
 4. Правила једноставног приступа за лиценцирање контролора летења и сертификацију (Уредба (ЕУ) 2015/340) дец. 2019. (Амандмани 1,2,3)

EASA Амандмани 

 

 1. Део ATCO - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15)
 2. Део ATCO.AR - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15)
 3. Део ATCO.OR - AMC/GM - Амандман 1 (Одлука 2015/015/R, Примена 3/7/15)
 4. AMC&GM на Део ATCO - Издање 1, Амандман 2 (Одлука 2019/004/R, Примена 20/2/19)
 5. AMC на Део ATCO - Издање 1, Амандман 3 (Одлука 2019/023/R, Примена 2/1/20)

Правилници

 1. Правилник о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 23/12);
 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о основним правилима у области цивилног ваздухопловства и надлежностима Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја („Службени гласник РС“, број 104/17)
 3. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15);
 4. Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 18/16);
 5. Правилник о изменама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник РС", бр. 71/17);