Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

О Директорату

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је јавна агенција над којом оснивачка права има Влада у име Републике Србије и која обавља послове државне управе који су јој Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије поверени. Правни положај ДЦВ је дефинисан Законом о ваздушном саобраћају:

  1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) - незванични пречишћени текст;
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
  3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 57/11);
  4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 93/12);
  5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном соабраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);

Директорат доноси прописе и првостепене управне акте, издаје јавне исправе, води евиденције, обавља проверу над ваздухопловним субјектима, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава.

Директорат је национално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према прописима Европске уније, и као такав издаје сертификате о оспособљености за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.

Оснивање

Нестанком Савезне Републике Југославије престало је са радом Савезно министарство саобраћаја и телекомуникација, али су Савезна управа за контролу летења и Савезни ваздухопловни инспекторат наставили да раде као органи државне заједнице Србија и Црна Гора до коначног решавања њиховог положаја, док је Сектор за ваздушни саобраћај прешао, као одвојена целина, у састав Министарства саобраћаја и телекомуникација Републике Србије.

Држава Србија и држава Црна Горасу се споразумеле да се органи који  су привремено постојали као заједнички органи државне заједнице Србија и Црна Гора, а чији положај није коначно дефинисан, образују као заједнички органи и за државу Србију и за државу Црну Гору. Првог дана јула 2003. донета је одлука, да ће Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе формирати Директорат за цивилно ваздухопловство и Агенцију за контролу летења.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе није био орган државне заједнице Србија и Црна Гора, већ заједнички орган две државе, Србије и Црне Горе, који је уговорно заснован истоветним одлукама две владе. Оснивачи Директората биле су држава Србија и држава Црна Гора.

Директорат је настао као сукцесор Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората. Поред надлежности, оличене у атрибутима власти (јавним овлашћењима),  Директорат је преузео и особље, финансијска средства и предмете из Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе  почео је да ради 1. јануара 2004 .године на адреси Омладинских бригада бр.1 у Новом Београду (зграда некадашњег СИВ-а III)

Одлука о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе

После раздвајања двеју република, Влада Републике Србије преузима оснивачка права и 23. јуна 2006. године ваздухопловна власт у земљи функционише под именом Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Одлука о вршењу оснивачких права ДЦВ

Закључак – (промена имена)