Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Učešće Republike Srbije u međunarodnoj vežbi NUCLERAR 14

Sreda, 10.12.2014.
Poslednjih godina je postala uobičajena praksa Eurocontrol da obavlja vežbe simulacije opasnih pojava u vazduhoplovstvu. Tim povodom, prvi put održana je vežba koja je simulirala nuklearnu katastrofu u Evropi i njen uticaj na vazduhoplovstvo NUCLERAR 14.
Priprema svih učesnika trajala je skoro šest meseci. Najpre je održan  jednodnevni pripremni sastanak u septembru  a potom i vežba 19. i 20. novembra  2014. godine u prostorijama Eurocontrol, u Briselu.
 
Države koje su po scenariju vežbe bile pod dejstvom simulirane nuklearna katastrofe  učestvovale su u vežbi isključivo na poziv. Predstavnik DCV, i ujedno predstavnik Republike Srbije, učestvovao je u vežbi jer je naša zemlja bila jedna od zemalja koja je po pozivu učestvovala u vežbi.
 
Učešće u vežbi je podrazumevalo opsežnu pripremu na nacionalnom nivou. Pripremu je vodio i koordinirao predstavnik DCV što je sprovedeno kroz mnogobrojne konsultacije i šest sastanaka sa predstavnicima SMATSA D.O.O., Air Serbia, RHMZ, aerodroma „Nikola Tesla“ i „Konstantin Veliki“, Instituta „Vinča“i Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Saradnja sa većinom organizacija je bila  veoma dobra i izvršene su sve potrebne pripreme prema Direktivi i scenariju vežbe. Na osnovu njih su simulirane akcije Republike Srbije tokom vežbe.  
Ciljevi vežbe bili su:
  • provera načina odgovora i donošenja odluka vazduhoplovstva na potencijalne nuklearne katastrofe,
  • provera koordinacije između Eurocontrol, nacionalnih kontakt osoba za opasne situacije i ekspertskih organizacija,
  • uspostavljanje mogućnosti da države učesnice vežbe provere postojeće nacionalne procese za upravljanje kriznim situacijama u vazduhoplovstvu i njihovu vezu sa nacionalnim procesom za upravljanje kriznim situacijama uopšte,
  • utvrde postojanje i adekvatnost raspoloživih produkata u vezi sa nukklearnim katastrofama kao što su: poruke, mape disperzije kontaminacije itd,
  • provera podrške Eurocontrol u komunikaciji učesnika tokom nuklearne opasnosti,
  • provera softvera Narrator za similaciju vežbe.
Vežba je ispunila postavljene ciljeve. Učešće u vežbi NUCLEAR 14 bilo je od izuzetne koristi za sagledavanje trenutne situacije u ovoj oblasti u Evropi. Takođe, pripremni sastanci i konsultacije u našoj zemlji omogućili su sagledavanje aktuelne situacije u ovoj oblasti kod nas.
 

Pokazalo se da u trenutnoj situaciji nema jasnih procedura i uputstava za vazduhoplovstvo na nacionalnom nivou skoro ni u jednoj zemlji učesnici vežbe. Slična situacija je i na evropskom nivou,  konstatovan je nedostatak uputstava i standardizovanog materijala za podršku adekvatnih operativnih odluka u vazduhoplovstvu. S toga je utvrđeno da je u narednom periodu neophodno preduzeti mnoštvo koraka od strane raznih evropskih organizacija kako bi se evidentirani nedostaci što bolje prevazišli. Sumirani rezultati vežbe biće poznati krajem januara 205. godine  u preliminarnom izvešaju. Posle debrifinga vežbe koji će se održati u februaru iduće godine, konačni izveštaj vežbe  biće objavljen u martu 2015. godine. 


Nazad na ostale vesti