Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Obaveštenje - bespilotne letelice

Ponedeljak, 23.11.2015.
U skladu sa članom 8. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) nijedan vazduhoplov kojim se može upravljati bez pilota ne sme da preleće teritoriju Republike Srbije bez posebnog odobrenja ili suprotno uslovima iz tog odobrenja.
 
U skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) letenje stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata u vazdušnom prostoru Republike Srbije bez dozvole ministarstva nadležnog za poslove odbrane, smatra se povredom vazdušnog prostora Republike Srbije.
 
Bespilotni vazduhoplovi se mogu koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe tako da ne ugrožavaju bezbednost vazdušnog saobraćaja. Za eventualnu štetu koja je nastala usled korišćenja bespilotnih vazduhoplova je odgovorno lice koje koristi bespilotni vazduhoplov.
 
Donošenjem odgovarajućeg podzakonskog propisa detaljnije će se regulisati korišćenje bespilotnih vazduhoplova. Shodno ovlašćenju iz Zakona, Direktorat je pripremio Predlog pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, povodom koga je bila pokrenuta javna rasprava, a sada se upravo analiziraju sve pristigle sugestije, primedbe i komentari, od kojih će oni opravdani biti ugrađeni u konačan tekst. Uskoro se očekuje njegovo usvajanje.
 
Po objavljivanju propisa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, tekst će biti dostupan korisnicima i na internet stranici Direktorata, u delu „Propisi“. Do donošenja podzakonskog propisa, pozivamo sve zainteresovane subjekte da se direktno obrate
 

Direktoratu, ukoliko imaju bilo koju dilemu u vezi sa bezbednim korišćenjem bespilotnog vazduhoplova. 


Nazad na ostale vesti