Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Obaveštenje - bespilotne letelice

Ponedeljak, 23.11.2015.
U skladu sa članom 8. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) nijedan vazduhoplov kojim se može upravljati bez pilota ne sme da preleće teritoriju Republike Srbije bez posebnog odobrenja ili suprotno uslovima iz tog odobrenja.
 
U skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) letenje stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata u vazdušnom prostoru Republike Srbije bez dozvole ministarstva nadležnog za poslove odbrane, smatra se povredom vazdušnog prostora Republike Srbije.
 
Bespilotni vazduhoplovi se mogu koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe tako da ne ugrožavaju bezbednost vazdušnog saobraćaja. Za eventualnu štetu koja je nastala usled korišćenja bespilotnih vazduhoplova je odgovorno lice koje koristi bespilotni vazduhoplov.
 
Donošenjem odgovarajućeg podzakonskog propisa detaljnije će se regulisati korišćenje bespilotnih vazduhoplova. Shodno ovlašćenju iz Zakona, Direktorat je pripremio Predlog pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, povodom koga je bila pokrenuta javna rasprava, a sada se upravo analiziraju sve pristigle sugestije, primedbe i komentari, od kojih će oni opravdani biti ugrađeni u konačan tekst. Uskoro se očekuje njegovo usvajanje.
 
Po objavljivanju propisa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, tekst će biti dostupan korisnicima i na internet stranici Direktorata, u delu „Propisi“. Do donošenja podzakonskog propisa, pozivamo sve zainteresovane subjekte da se direktno obrate
 

Direktoratu, ukoliko imaju bilo koju dilemu u vezi sa bezbednim korišćenjem bespilotnog vazduhoplova. 


Nazad na ostale vesti